Women in business 2021

Korona ja uudet työskentelytavat – uhka vai mahdollisuus naisten urakehitykselle?

insight featured image
Grant Thornton International julkaisi Naistenpäivän kunniaksi vuosittaisen Women in Business - raporttinsa. Oli ilo lukea, että myös kansainvälisesti naisten eteneminen keskisuurten yritysten johdossa on kehittynyt positiivisesti. Kehitystä on tapahtunut koronapandemiasta huolimatta – tai jopa sen ansiosta. 
Sisältö

Merkittävä osa kyselyyn vastanneista uskookin pandemian myötä muuttuneiden työskentelytapojen ja etätyön lisääntymisen edistävän naisten urakehitystä, ainakin pidemmällä aikavälillä. Samaan aikaan naiset ovat kuitenkin myös kohdanneet paljon haasteita mm. työn, kotitöiden ja lastenhoidon yhteensovittamisessa, kun elämä keskittyy yhä enemmän kodin ympärille.

Etätyöskentely on helpottanut työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista   

Kokemukset Suomen Grant Thorntonilla ovat hyvin samankaltaisia tutkimustulosten kanssa. Poikkeustilan aikana olemme säännöllisesti kartoittaneet henkilöstömme pulssia ja monet naispuoliset työntekijämme ikää ja perhetilannetta katsomatta ovat kokeneet, että etä- ja virtuaalityöskentely on lisännyt joustavuutta, mikä on auttanut työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Omiin harrastuksiin, ihmissuhteiden ja perheen asioiden hoitamiseen on jäänyt paremmin aikaa, eikä pienten koululaisten ole tarvinnut tulla koulusta tyhjään kotiin, kun työpäivää on ollut mahdollista rytmittää uudella tavalla ja työmatkat ovat jääneet vähemmälle. Olemme myös pystyneet virtuaalityöskentelyn myötä mahdollistamaan joillekin kokonaan toisesta kaupungista käsin työskentelyn elämäntilanteiden muuttuessa. Monet meillä toivovatkin voivansa tehdä joustavammin ajasta ja paikasta riippumatonta työtä myös pandemiatilanteen väistyttyä.  

Yritysten tulisi kiinnittää eritystä huomiota yhteisöllisyyteen ja hyvinvoinnin tukemiseen

Pitkään jatkunut etä- ja hybridityöskentely ja sen myötä vähentyneet sosiaaliset kontaktit on kuitenkin koettu kuormittaviksi ja yhdessäoloa toimistolla kaivataan selvästi. Monille perheellisille pandemiatilanne on aiheuttanut erityistä päänvaivaa ja haasteita keskittyä työhön lasten sairastuessa tai ollessa kotikoulussa. Normaalitilanteessa käytössä olevat tukimuodot, kuten sairaan lapsen hoitopalvelu on pandemian takia ollut hankalampi toteuttaa. Grant Thonrtonilla on kannettu huolta henkilöstön psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista ja #mentalhealth ja #wellness on globaalisti identifioitu tämän vuoden yhdeksi henkilöstöjohtamisen painopistealueeksi. Suomessa olemme erityisesti panostaneet mm. seuraaviin asioihin:

  • Yksilön tarpeita huomioiva esimiestyö ja johtaminen: esihenkilöitä on koulutettu ja kannustettu olemaan säännöllisesti yhteydessä tiimiläisiin ja kuuntelemalla heidän fiiliksiään ja tarpeitaan herkällä korvalla
  • Joustavat työajat ja ratkaisut yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • Yhteiset Inspiraatioaamut: kuukausittain järjestettävässä virtuaalikohtaamisessa on käsitelty hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen liittyviä teemoja ja työkaluja
  • Univalmennusta palautumisen tukemiseen
  • Keskustelumahdollisuuksia ja vertaistukea mm. yhteisten virtuaalikahvien merkeissä
  • Kiinnitetään erityistä huomiota perhevapaalta palaaviin: mm. paluukeskustelut, joustot ja esimiehen tuki
  • Henkilökohtaista coachingia tarjolla sitä toivoville

Yllä mainitut panostukset on otettu hyvin vastaan ja uskon, että ovat omalta osaltaan edesauttaneet monen jaksamista pitkittyneessä ja epävarmassa tilanteessa. Uskon, että joustavuus, hyvinvoinnin tukeminen sekä coachingin ja vertaistuen tarjoaminen ovat jo sinällään hyviä keinoja naisten urakehityksen edesauttamiseksi – sen lisäksi, että asiaan muutenkin kiinnitetään huomiota yritysten johdossa ja päätöksenteossa. Paljon on varmasti edelleen asioita, joita me työnantajana voisimme tehdä mm. naisten urakehityksen tukemiseksi. Aiommekin selvittää kevään aikana verkostomme PeopleVoice -kyselyn avulla asiantuntijoidemme kokemuksia ja tarpeita sekä odotuksia tulevaisuuden työn suhteen. Tämä luo hyvää pohjaa kehittää työyhteisöämme yhä monimuotoisemmaksi ja perheystävällisemmäksi – ja mahdollistaa entistä paremmin sen, että jokainen pystyisi meillä rakentamaan omannäköistään uraa sukupuolesta tai elämäntilanteesta huolimatta. 

Women in Business -raportissa Francesca Lagerberg Grant Thornton Internationalilta peräänkuuluttaa yrityksiä varmistamaan, että pandemian positiiviset vaikutukset naisten työuriin ja tasa-arvoon toteutuvat. Kaikilla työpaikoilla kannattaisikin tämän kevään aikana käydä aktiivista vuoropuhelua tulevaisuuden työuriin, käytäntöihin ja työympäristöön liittyen.  

Lue lisää Grant Thorntonin Women in Business 2021: A window of opportunity -raportista täältä.