Vastuullisuus on noussut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämmäksi teemaksi yritystoiminnassa. Nykyään yrityksen menestystä ei mitata enää vain taloudellisen tuloksen perusteella vaan huomioidaan entistä enemmän myös ei-taloudelliset näkökulmat.

Vuodenvaihteessa astuivat voimaan uudet kestävyysraportointia koskevat lait. Määräyksiä on sisällytetty erityisesti kirjanpito- ja tilintarkastuslakeihin, mutta myös muut lait sisältävät määräyksiä kestävyysraportointiin liittyen. Näillä lakimuutoksilla on pantu täytäntöön Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivi, joka kantaa kirjainlyhennettä CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktiivi velvoittaa suuria ja pörssilistattuja yhtiöitä julkaisemaan vuosittain kestävyystietoja tilinpäätöstietojen rinnalla portaittain vuodesta 2024 lähtien.

Pähkinänkuoressa

 

Vastuullisuus kattaa yleensä nämä kolme osa-aluetta: Environmental (ympäristö), Social (sosiaaliset tekijät) ja Governance (hallintotapa). ESG-viitekehykset ohjaavat yrityksiä vastuullisuustyön arvioinnissa ja raportoinnissa. Huomionarvoista on myös se, että yhä useammat sijoittajat sekä sidosryhmät kiinnittävät huomiota näihin ESG-näkökohtiin. Me Grant Thorntonilla autamme sinua integroimaan kestävän kehityksen osaksi liiketoimintastrategiaasi.

Säädösten määrä kestävyyden saralla kasvaa jatkuvasti niin EU:n tasolla kuin kansainvälisellä tasollakin. Yritysten on tämän takia tarvittaessa muutettava liiketoimintastrategioitaan vastaamaan näitä uudistuvia kestävän kehityksen vaatimuksia sekä keskittyä myös ei-taloudelliseen raportointiin. Näin ollen ESG-raportointi ei ainoastaan edistä vastuullista liiketoimintaa, vaan se voi myös tuoda kilpailuetua ja lisätä yrityksen arvoa.

Räätälöimme jokaisen vastuullisuusneuvonnan ja –varmennuksen kokonaisuuden asiakkaidemme erityistarpeisiin ja kehitysvaiheisiin, jotta voimme parhaiten tukea heitä omalla kestävän kehityksen matkallaan. 

Jos kaipaat osaavaa neuvonantajaa vastuullisuusasioissa tai auktorisoitua varmentajaa kestävyysraportillesi, olemme luotettava kumppani. Tutustu myös meidän matkaamme vastuullisesta toimijasta kestävästi operoivaksi yhteisöksi. 

Ota yhteyttä 

Vastuullisuus- ja kestävyyspalvelut

Kestävyysraportointi ja sen varmentaminen

Kestävän kehityksen raportointiin kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet, ja yhä useammat yritykset viestivät kestävyydestään vuosiraportointinsa yhteydessä. Autamme sinua vastaamaan tuoreimman lainsäädännön vaatimuksiin.

Vastuullisuus- ja kestävyysneuvonta

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan suunnitelma. Tarjoamme neuvontaa kestävyystyön ohjauksessa auttaen yritystäsi asettamaan selkeät tavoitteet sekä tunnistamaan ympäristö-, sidosryhmäriskejä.

Miten voimme auttaa?

Haluatko jättää tarjouspyynnön tai kysyä lisää palvelustamme? Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme tai täytä yhdeydenottolomake, palaamme sinulle pian. 

Tilikausi 2022–2023 oli meille ensimmäinen, jolloin julkaisimme vapaaehtoisesti raportin matkastamme kestäväksi toimijaksi ja asetimme tavoitteita tulevaisuuden kestävyystyölle. 

Vastuullisuus- ja kestävyysteemamme on jaettu kolmeen osa-alueeseen: asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Autamme dynaamisia organisaatiota kasvamaan kestävästi. Luomme kestävää työelämää huomioimalla henkilöstömme tarpeet ja elämäntilanteet. Muutamme yhteiskuntaa paremmaksi omilla toimillamme. Haluamme olla alan luotettavin toimija.