Otamme vastuullisuuden vakavasti.

Sen lisäksi, että voimme neuvoa asiakkaitamme kohti vastuullisempaa liiketoimintaa, kannamme myös oman kortemme kekoon ESG-teemojen kanssa Grant Thorntonilla. Haluamme olla sosiaalisesti, hallinnollisesti ja ympäristön kannalta vastuullinen yritys. Tulevaisuuden maailma ja työelämä luodaan nyt. Me haluamme olla mukana tekemässä niistä parempia. 

Ympäristön huomioiminen

Ympäristövaikutusten lieventäminen sekä jätteiden ja päästöjen vähentäminen on jatkuva haaste, johon myös me haluamme vastata. Tällä hetkellä tärkeimmät tapamme vaikuttaa ovat jätteiden käsittely ja kierrätys, liikematkailun vähentäminen, energiavalinnat ja paperittomuuteen pyrkiminen. Ajamme muutosta erilaisten aloitteiden kautta ja otamme huomioon kaikkien ideat, joilla voimme vähentää ja tehdä pieniä muutoksia kulutukseemme.

Jätteiden lajittelu

Toimistoillamme kiinnitetään huomiota jätteiden lajitteluun. Meiltä löytyy erityyppisille jätteille kierrätyspisteet, joita ohjeistetaan käyttämään arjessa.

Matkalla paperittomaan toimistoon

Tavoitteena yli 95% digitaalisuusaste.  

Päästöhyvitykset

Selvitämme mahdollisuuksia päästöhyvityksille. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa liikematkojemme päästöt kompensoitaisiin. Olemme myös vähentäneet lentomatkustusta ja useimmat kansainväliset kohtaamiset globaalin Grant Thornton verkoston kautta tapahtuvat tänä päivänä linjoja pitkin.

Julkinen liikenne

Kannustamme henkilöstöämme suosimaan julkaista liikennettä, pyöräilyä ja kimppakyytejä työmatkoilla ja liikematkoilla aina kun se on suinkin mahdollista.  

Sosiaalinen vastuullisuus

Haluamme olla sosiaalisesti vastuullinen työpaikka ja osa yhteiskuntaa. Monet henkilöstöön liittyvät aloitteemme sekä yritysvastuullisuuteen (CSR) liittyvät projektimme vievät meitä kohti tätä tavoitetta.

Perheystävällinen työpaikka

Tavoitteenamme on olla alamme perheystävällisin työpaikka ja olemme saaneet siitä myös Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka tunnustuksen ensimmäisenä alallamme. Erilaiset työn tekemisen tavat ovat meillä arkipäivää. Tarjoamme näitä muun muassa mahdollisuudella 4-päiväiseen työviikkoon ja etätöihin työtehtävien sen salliessa. Grant Thorntonilla myös kannustetaan sekä isiä että äitejä pitämään perhevapaansa. 

Lue lisää siitä miten meillä luodaan aidoisti perhesystävällistä työyhteisöä. 

CLEARR-arvot

Kaiken tekemisemme lähtökohtana on ammatillinen ja CLEARR-arvojemme mukainen toiminta.

Haluamme auttaa sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme kasvamaan ja kehittymään heidän omalla tavallaan. Olemme rakentaneet globaalin organisaatiomme rajojen yli yhteisen kulttuurin, joka perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, ihmisläheisyyteen ja ympäristöön missä kollegat luottavat toisiinsa. CLEARR koostuu sanoista Collaboration, Leadership, Excellence, Agility, Respect ja Responsibility.

Lue lisää arvoista ja niiden merkityksestä.

Women in Business -tutkimus

Grant Thornton on tutkinut sukupuolten välistä tasa-arvoa kansainvälisesti keskisuurten yritysten (50-500 työntekijää) ylimmässä johdossa jo 16 vuoden ajan. Vuosittainen julkaisu perustuu 5 000 keskisuurten yritysten johtajan näkemyksiin naisten asemasta ylemmissä johtoryhmissä maailmanlaajuisesti. Se nostaa esille toimia, joilla yritykset luovat kiinnostavia, joustavia ja osallistavia ympäristöjä työntekijöilleen. Women in Business -tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisen naistenpäivän alla.

Vuoden 2022 tutkimuksen tulokset voi ladata itsellesi täältä.

GT in the community

GT in the community on Grant Thonrtonin globaali ohjelma, johon jäsenyritykset voivat osallistua haluamallaan tavalla. Tyypillisesti isompi tempaus järjestetään syyskuussa. Me Suomen Grant Thonrontonilla olemme ottaneet osaa vaihtuvilla tavoilla kuten luovuttamalla verta, lahjoittamalla vaatteita ja vierailemalla vanhainkodeissa. Olemme myös jo vuosia lahjoittaneet joululahjoihin varatut rahat asiakkaidemme puolesta hyväntekeväisyyteen. Vuoden 2022 lahjoituskohde oli Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Mimmit johtaa -ohjelma

Olemme ottaneet osaa Mimmit johtaa -ohjelmaan, joka tuo yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat panostaa naisten johtajuuspolkujen kehittämiseen ja sitä kautta edistää naisjohtajuutta ja tasa-arvoa työpaikoilla. Grant Thornton oli yksi ohjelman pääyhteistyökumppaneista ja ohjelman päätöstilaisuudessa osakkaamme Camilla Viherlaakso jakoi lavan muun muassa ministeri Maria Ohisalon ja presidentti Tarja Halosen kanssa tuoden esiin Women in Business tutkimuksen tuloksia.

Yhdenvertaisuus

Henkilöstökäsikirjamme ottaa vahvasti kantaa tasavertaiseen kohteluun ja sitä odotetaan kaikilta Grant Thorntonin työntekijöiltä. Grant Thornton noudattaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvo -ja yhdenvertaisuuslakia ja yrityksen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää ne periaatteet ja mittarit, joilla työnantajana varmistamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen ja edistämisen yrityksessä. Tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on varmistaa kaikkien työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ja vastuu reagoida, jos työympäristössä huomataan epätasa-arvoista tai yhdenvertaisuuden vastaista kohtelua. Työnantaja vastaa siitä, että kaikki ilmoitetut ongelmat käsitellään asianmukaisesti. Grant Thornton on työnantajana sitoutunut estämään epäasiallisen kohtelun työpaikalla.

Tasa-arvokysely

Toteutamme vuosittain henkilöstön tasa-arvokyselyn, jonka perusteella seurataan tasa-arvon toteutumista työyhteisössämme. Kyselyssä ilmenneisiin mahdollisiin epäkohtiin puututaan heti.

Hyvä hallintotapa

Lähdemme siitä että, paras palvelu noudattaa korkeimpia eettisiä standardeja ja käyttäytymismalleja.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Meitä velvoittavien säädösten noudattaminen on kaiken toimintamme lähtökohta. Tarjoamiimme palveluihin liittyy paljon niitä koskevaa sääntelyä, jonka noudattaminen on meille laadun tae ja kunnia asia. Liiketoiminnassamme toimimme alan standardien, lakien ja säännösten mukaan sekä Grant Thorntonin omien käytäntöjen ja linjausten mukaisesti. Suoritamme myös säännöllisesti sisäisiä laaduntarkastuksia.

Korruption ehkäiseminen ja vastustaminen

Vastustamme ja pyrimme ehkäisemään korruptiota kaikessa mahdollisessa toiminnassa. Emme siedä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa työntekijöiltämme tai muilta meihin yhdistettävissä olevilta henkilöiltä. Yrityksemme ethics ja quality control manual, jota kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa, ottaa myös vahvasti kantaa näihin aiheisiin.

Väärinkäytösten ehkäisy ja väärinkäytösriskien huomiointi

Meille väärinkäytösten ehkäisy ja väärinkäytösriskien huomiointi ovat itsestäänselvyyksiä. Grant Thorntonilla on korkea asiantuntemus aiheesta. Tarjoamme näihin liittyviä palveluita ja autamme asiakkaitamme havaitsemaan mahdollisia poikkeamia raportoinneistaan sekä ehkäisemään väärinkäytöksiä. Tilintarkastajillamme on käytössä digitaaliset työvälineet, mikä auttaa puuttumaan nopeastikin väärinkäytösepäilyihin.

Myös oma raportointimme on kunnossa. Taloudellinen raportointimme on avointa ja kattavaa.

Whistle blow

Organisaatiossamme on käytössä Whistle blow -ilmoituskanava väärinkäytöksien ilmoittamiseen. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti nimettyjen henkilöiden toimista ja niissä ilmenneisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.

Tilintarkastusmetodologia

Sovellamme kaikissa tilitarkastuksissamme kansainvälistä Grant Thorntonin tilintarkastusmetodologiaa sekä Audit manualia. Kehitämme jatkuvasti työskentelytapojamme ja investoimme moderniin teknologiaan, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin ja luottaa siihen, että tarkastuskäytäntömme ovat korkean standardimme mukaisia.