Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusrajat

André Engström
Kirjoittaja:
insight featured image
Tilintarkastus on lain mukaan velvollisuus, mutta sen rooli on paljon muutakin kuin lain täyttäminen. Me Grant Thorntonilla pyrimme aina siihen, että tilintarkastajan ja asiakkaan välille muodostuu luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde, jonka hyödyt ovat vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta laajemmat. Tilintarkastuksen rooli on parhaimmillaan paljon moninaisempi, kun vain pakollinen vuotuinen kustannus ja hallinnollinen rasite yritykselle tai muulle yhteisölle.
Contents

Tässä artikkelissa käymme läpi sitä, milloin tilintarkastaja tulee lain mukaan valita ja toisaalta mitä etuja tilintarkastuksesta on etenkin pienemmille yrityksille.

Milloin tilintarkastaja pitää valita?

Yhteisöillä, yrityksillä ja säätiöillä tulee lähtökohtaisesta tilintarkastuslain mukaan olla tilintarkastaja. Pienimmät yhteisöt on vapautettu lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos yhtiöjärjestys kuitenkin edellyttää tilintarkastajaa, tilintarkastaja täytyy valita. Yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta tai useamman tilintarkastajan valinnasta, vaikka yhteisö ei olisi lain mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajaa. Tilintarkastuslaissa säädetään lisäksi muita erityistilanteista, joissa tilintarkastaja on aina valittava, vaikka edellä mainituista ehdoista enintään yksi täyttyisi. Aloittavan yrityksen on valittava tilintarkastaja jo ensimmäiselle tilikaudelle, jos on ilmeistä, että edellä mainituista rajoista vähintään kaksi tulee ylittymään.

 

Tilintarkastuksen etuja  

Tilintarkastus, joka on suoritettu laadukkaasti, auttaa sinua tekemään parhaita mahdollisia liiketoiminnallisia päätöksiä, kun voit luottaa siihen, että raportoidut tilinpäätöstiedot antavat oikean kuvan yrityksesi tilasta.

 

Riippumaton asiantuntija

Tilintarkastaja on riippumaton asiantuntija, jolla on usein monen vuoden tuntemus yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Hän valvoo omistajien etua etenkin silloin, kun yrityksellä on useampi omistaja tai, kun johto ja omistus on eriytetty.

Tilintarkastaja auttaa myös käymään läpi ulkoistetun taloushallinnon tekemää työtä ja laatua. Suomessa veroneuvonta ja kirjanpidon laadinta eivät ole valvottua ja luvanvaraista toimintaa, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Siksi tilintarkastajalla on merkittävä rooli myös näiden asioiden oikeellisuuden varmistamisessa. Ulkoistettu taloushallinto ja riippumaton tilintarkastaja tuovat yhdessä yrittäjälle tueksi kaksi erillistä asiantuntevaa tahoa.

Valitsemalla tilintarkastajan yhtiö saa Patentti- ja rekisterihallituksen valvoman riippumattoman asiantuntijan käyttöönsä. Patentti- ja rekisterihallitus valvoo jatkuvasti tilintarkastusyhteisöjen ja tilintarkastajien työn laatua.

 

Luotettava taloudellinen keskustelukumppani

Tilintarkastajalla on laaja-alainen näkemys yrityksen taloudesta ja toiminnasta. Häneltä saat apua taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan kehittämiseen, kun sitä tarvitset. Meillä Grant Thorntonilla tilintarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä neuvontapalveluiden ja veroasiantuntijoiden kanssa, joten tukea on tarjolla myös esimerkiksi yritysjärjestelyihin ja verotukseen liittyviin kysymyksiin. Näin ollen lakisääteisen tilintarkastuksen rinnalla tilintarkastuksesta koituu yhtiöille lisäarvoa, ja johto saa halutessaan tilintarkastajasta luotettavan keskustelukumppanin.

Tilintarkastaja antaa tarvittaessa yritykselle palautetta tekemistään havainnoista ja muutostarpeista. Tilintarkastaja raportoi muun muassa havaitsemistaan sisäisen valvonnan kontrollipuutteista, sekä mahdollisista virheistä ja väärinkäytöksistä. Usein, varsinkin pienessä yhteisössä, taloushallinnon resurssit ovat rajalliset, mikä voi johtaa virheen tai väärinkäytöksen mahdollisuuteen.

 

Todistuksesi ulospäin

Tilintarkastettu tilinpäätös osoittaa yrityksen sidosryhmille, kuten henkilöstölle, asiakkaille, rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille, että yrityksen tilinpäätösinformaatioon voi luottaa. Monet tahot, esimerkiksi rahoittajat, voivat edellyttää, että tilinpäätös on tilintarkastettu.

Monien julkisten tukien ja rahoitusten edellytyksenä on, että hankkeelle valitaan tilintarkastaja. Tilintarkastaja on hyvä ottaa mukaan keskusteluun jo heti hankkeen alkuvaiheessa, jotta hankekirjanpito ja mahdollinen työajanseuranta saadaan vaaditulle tasolle. Jälkikäteen asioiden korjaaminen on huomattavasti hankalampaa, jos jokin seikka on unohtunut ottaa huomioon.

Kuten edellä on kuvattu, tilintarkastus on paljon muutakin kuin vain nimi paperissa. Tilintarkastaja on parhaimmillaan luotettava kumppani, joka varmistaa, että yhtiön kirjanpito ja hallinto on järjestetty asianmukaisesti ja valvoo omistajien etua.