article banner
Ajankohtaista

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot käyttöön taas

Joonas Pekkinen

Korotetut poistot - mistä on kyse? 

Yhtiön kassassa nyt oleva raha on hyvinkin tärkeä asia, joka voi varsinkin vuoden 2020 jokseenkin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi olla yhtiön toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Vaikka laki (Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023, 1572/2019) korotetuista poistoista on annettu jo vuoden 2019 puolella, jolloin koronaa ei pidetty vielä ainakaan laajasti liiketoiminnan kannalta merkittävänä riskinä, osuu mahdollisuus verojen maksun myöhentämisestä yritysten kannalta hyvään aikaan. Keväällä 2021 laaditaan hyvin laajalti tilikauden 2020 tilinpäätöksiä ja tällöin viimeistään tulee päätettäväksi, hyödynnetäänkö korotetun poiston mahdollisuus. Korotetut poistot eivät vaikuta lopullisesti yhtiön maksettavaksi tulevien verojen määrään, vaan kyse on veron maksun lykkäämisestä myöhemmille vuosille. Yleispätevää sääntöä siitä, tulisiko korotettu poisto hyödyntää vai ei, ei ole olemassa, vaan korotetun poiston käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on (korotettujen poistojen ehtojen täyttyessä) kiinni yhtiön omista olosuhteista.

Muutokset aiempiin korotettuihin poistoihin

Korotetut poistot ovat olleet voimassa jo aiemmin, joten täysin uusi asia vuosille 2020-2023 tehty päätös korotetuista poistoista ei ole. Kuten aiemminkin, korotettu poisto tarkoittaa ”tuplapoistoa” eli kaksinkertaista poistoa normaaliin verotuksen maksimipoistoon nähden. Keskeisin ero aiempiin korotettuihin poistoihin verrattuna on kuitenkin poistojen kohde. Aiemmalla kierroksella korotetut poistot rajattiin koskemaan tuotannollisia kone-, laite- ja rakennusinvestointeja, kun vuosien 2020-2023 korotetut poistot koskevat kaikkia verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käyttöön tulevia kone- ja laiteinvestointeja. Rakennukset on siis vuosien 2020-2023 korotetuissa poistoissa rajattu kokonaan pois, mutta toisaalta koneiden ja laitteiden määritelmää on laajennettu. Myöskään tuotantotoiminta ei ole enää vuosien 2020-2023 osalta enää edellytyksenä, vaan korotettuja poistoja tekevä verovelvollinen voi harjoittaa myös esimerkiksi palvelujen tuottamista.

Korotettujen poistojen kohde

Keskeisimpiä rajoituksia vuosien 2020-2023 poistoille on se, että koneen tai laitteen on oltava verovelvollisen uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu. Uutena koneena tai laitteena pidetään myös konetta tai laitetta, joka liittyy ennen lain voimaantuloa käyttöönotetun koneen, laitteen, näiden muodostaman kokonaisuuden tai tuotantoprosessin osan uusimiseen. Jotta korotettu poisto voitaisiin tehdä, uutena ostetun osan tulee siis muodostaa jonkinasteinen oma kokonaisuutensa. Yksittäisestä vanhaan koneeseen uutena ostetusta varaosasta ei siis korotettua poistoa voi tehdä.

Koneen tai laitteen käyttöönotto

Kone tai laite täytyy ottaa käyttöön lain voimassaoloaikana. Kone tai laite on voitu siis tilata ja toimittaa ennen 1.1.2020, mutta korotetun poiston tekemisen edellytyksenä on, että kone otetaan tuotantokäyttöön ajalla 1.1.2020 – 31.12.2023. Mikäli yhtiön verovuosi päättyy vuoden 2024 puolella eli yhtiöllä on esimerkiksi 31.1.2024 päättyvä tilikausi, ei tässä tilanteessa korotettua poistoa voida tehdä, vaikka koneen tai laitteen käyttöönotto olisikin tapahtunut vuoden 2023 puolella. Vastaavasti yhtiöllä, jonka tilikausi on päättynyt 31.1.2020, verovuoden 2020 korotetun poiston mahdollisuus edellyttää sitä, että kone tai laite on otettu käyttöön tammikuussa 2020. Koekäyttöä ei käyttöönottohetkeä määritettäessä tulkita käyttöönotoksi. Varakoneet on otettu käyttöön, kun ne on hankittu eli ennen 1.1.2020 hankitusta varakoneesta ei voida tehdä korotettua poistoa.

Pohdintaa korotettujen poistojen käytöstä

Pohdittaessa korotettujen poistojen käyttöä on syytä huomioida esimerkiksi seuraavia asioita:

  • täyttääkö hankinta ylipäätään edellytykset korotetun poiston tekemiselle
  • mikä on korotettujen poistojen käytön hyöty
  • kuinka korotettujen poistojen tekeminen vaikuttaa esimerkiksi osinkojen verotukseen
  • jos hyödyke hankitaan vuonna 2020 ja siitä tehdään koko lain voimassa olon ajan korotetut poistot, on hyödykkeestä vuoden 2024 jälkeen verotuksessa poistamatta enää 6 %, kun normaaleja poistoja tehdessä jäljellä olisi vielä 39 %

Lain tarkoituksena on ollut verovelvollisten investointien kiihdyttäminen. Rahaan liittyvä aika-arvo saattaa toimia riittävänä kannustimena tavoitteen saavuttamiseksi. Eli tällä hetkellä taskussa oleva määrä rahaa on arvokkaampi kuin tieto siitä, että raha tulee olemaan taskussa huomenna. Ja tästä on tiivistetysti korotetuissa poistoissa kyse.

Blogitekstin on kirjoittanut Grant Thornton Finlandin Partner, KHT Joonas Pekkinen. Joonaksella on pitkä kokemus erilaisten yritysten, yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksesta. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat muun muassa data-analytiikka.