Ajankohtaista

Korkovähennysrajoituksen tasevertailu kiristyi vuoden 2022 alusta

insight featured image
Elinkeinoverolaissa rajoitetaan korkomenojen vähennyskelpoisuutta tuloverotuksessa, jos nettokorkojen määrä ylittää 500 000 euroa vuodessa.
Contents

Nykytila

Nettokorkomenojen ylittäessä 500 000 euroa voidaan konserniyhteysosapuolille suoritettuja korkomenoja vähentää pääsäännön mukaisesti enintään 25 % verolaisäännön mukaan lasketusta oikaistusta tuloksesta

Nettokorkomenojen ylittäessä 500 000 euroa voi korkomenot kuitenkin vähentää täysimääräisesti tasevertailua koskevan poikkeuksen soveltuessa. Tasevertailussa yhtiön tulee esittää laissa tarkoitetulla tavalla selvitys siitä, että yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen mukainen oman pääoman suhde on vähintään samansuuruinen kuin konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa.

Käytännössä siis korkovähennys on ollut mahdollinen ilman rajoituksia, mikäli yhtiön oman pääoman suhteellinen osuus on ylittänyt konsernitaseen mukaan lasketun vastaavan tunnusluvun.

Keskeiset muutokset vuodelle 2022

Korkovähennysrajoitukseen tuli vuoden 2022 alusta seuraavia muutoksia:

  • Tasevertailu kiristyi, kun konsernin vertailutaseen laskentatapa muuttui;
  • Julkisomisteiset infrastruktuurihankkeet vapautettiin laajasti korkovähennysrajoituksesta; 
  • Muun toiminnan tulolähteessä (TVL-tulolähde) vuonna 2019 tai sitä aiemmin syntyneiden vähennyskelvottomien korkomenojen vähentäminen elinkeinotoiminnan tulolähteessä mahdollistettiin

Vuoden 2022 alusta lukien tasevertailun soveltumisedellytyksiä on tiukennettu ja velkaa pidetään tasevertailussa konsernin omana pääomana silloin, kun se on saatu osapuolelta, joka omistaa välittömästi tai välillisesti vähintään 10 prosenttia verovelvollisesta tai siihen etuyhteydessä olevasta tahosta. Konsernitaseessa vähintään 10 % välillisesti tai välittömästi omistavan tahon saatavaa pidetään konsernitaseen oman pääoman suhdelukua laskettaessa velan sijasta omana pääomana. Soveltuessaan tämä oikaisu omaksi pääomaksi luonnollisesti parantaa konsernitason oman pääoman tunnuslukua ja sitten rajoittaa tasevertailun soveltumista.

Lisäksi tasevertailun perusteeksi otettavien verovelvollisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tulee jatkossa olla tilintarkastettuja. 

Toimenpiteitä korkovähennysrajoitukseen liittyen

Nettokorkomenojen ylittäessä 500 000 euroa tulee vähennysrajoituksen vaikutus ja tarvittavat toimenpiteet analysoida.

Kiinnitä huomiota erityisesti näihin seikkoihin:

  • Konserniyhtiöiden tulee ottaa huomioon vähintään 10 prosenttia suoraan tai välillisesti omistavien tahojen antamien lainojen vaikutus tasevertailua sovellettaessa.
  • Julkisten infrastruktuurihankkeiden osalta hankkeista vastaavien yhtiöiden oikeus vähentää korkomenoja laajenee.
  • Yhtiöt voivat vähentää aiemmin TVL-tulolähteessä syntyneet vähennyskelvottomat korkomenot lainmuutoksen myötä elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

 

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää korkovähennysoikeuden rajoituksesta ja auttavat analysoimana muutosten vaikutusta tapauksessanne.

 

Haluatko viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi?
Tilaa tästä uutiskirjeemme