Women in business 2023

Naisten osuuden kasvu ylimmässä johdossa hidastuu

insight featured image
Pandemian nopeuttama muutos työskentelytavoissa on tuonut vain vähän kehitystä naisten asemaan ylimmässä johdossa, selviää vuoden 2023 International Business Reportin (IBR) tutkimuksesta. Elleivät yritykset kehitä edelleen joustavia työn tekemisen muotoja ja ota ylimääräisiä askeleita naisten tukemiseksi uralla eteenpäin, vain 34 % ylimmän johdon paikoista on globaalisti naisten hallussa vuonna 2025.
Contents

”30 % kynnyksen ylittäminen on nähty käännekohtana, joka kiihdyttäisi vauhtia kohti sukupuolijakaumaltaan monipuolisempia työpaikkoja. Kun otetaan huomioon, että nousu keskisuurissa yrityksissä on tämän jälkeen ollut hyvin pientä, on selvää että tarvitaan jykevämpää päättäväisyyttä päästäksemme käsiksi monimuotoisuuden tuomiin etuihin,” sanoo Grant Thornton Internationalin global leader of network and capability Karitha Ericson.

Kehitys on liian hidasta

Vaikka edistystä tapahtuu edelleen, Grant Thorntonin uusin tutkimus paljastaa, että se on ollut hidasta. Naisten määrä ylimmässä johdossa on noussut vain puolella prosentilla vuodessa 32,4 prosenttiin, ja 13 % tutkimussarjan aloituksesta vuonna 2003. Grant Thornton on tutkinut sukupuolten välistä tasa-arvoa kansainvälisesti keskisuurten yritysten (50-500 työntekijää) ylimmässä johdossa jo 19 vuoden ajan. ”Yhteiskunta vaatii nopeampaa kehitystahtia”, toteaa Karitha. ”Lisääntynyt kiinnostus yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja globaaleihin standardeihin luo painetta muodostaa monimuotoisia johtoryhmiä. Sen tekemättä jättäminen vaikeuttaa rahoituksen saamista ja sijoittajien kiinnostusta. Yritysten pitää tehdä enemmän.”

Tutkimus osoittaa, että monissa keskisuurissa yrityksissä on keskitytty seuraajasuunnitteluun naisten nostamiseksi ylimpään johtoon. Tämä pitää sisällään erilaisia mentorointiohjelmia, valmennuksia, johtamisen kehittämistä ja hyvinvointiin panostamista. Yritysten pitäisi nyt kiinnittää huomionsa läpinäkyvimpiin reitteihin johtoportaalle sekä avoimuuteen rekrytoinneissa, ylennyksissä ja suorituksen arvioinnissa. ”Selkeys ja yhtäläiset mahdollisuudet johtamisroolien kaikilla osa-alueilla rekrytoinnista suorituskykyarviointiin ovat ratkaisevan tärkeitä ”, Karitha sanookin.

Joustavat työskentelytavat nostavat naisten määrää ylimmässä johdossa

Merkittävä nousu naisten määrään johdossa saadaan sitoutumalla joustavaan työskentelyyn ja kehittämällä sitä tukeva organisaatiokulttuuri. Grant Thorntonin tutkimuksessa havaittiin, että korkein naisten taso ylimmässä johdossa saavutetaan joustaviin, hybridi- ja etätyöskentelyyn perustuvilla malleilla. Yrityksissä, jotka ovat ottaneet käyttöön hybridityöskentelyn, 34 % ylimmästä johdosta on naisia, kun taas yrityksissä, jotka ovat täysin joustavia ja antavat henkilöstön valita työskentelymallinsa se on 36 %. Vain 29 % ylimmän johdon henkilöstöstä on naisia yrityksissä, jotka suosivat pääosin toimistopohjaisia työskentelytapoja.

”Koska monet yhtiöt eivät vieläkään omaksu hybridi- tai joustavia työskentelytapoja, naiset joutuvat harkitsemaan osa-aikaisia töitä, mikä voi vaikuttaa uralla etenemisen,” sanoo Karitha. ”Ja yritykset, joissa työn tekeminen ei ole joustavaa, ovat yleensä vähemmän houkuttelevia työpaikkoja kokeneemmille naisille.”

Maailmanlaajuisen osaajapulan keskellä joustavan työskentelyn käyttöönottavat yritykset pääsevät hyötymään rajat ylittävästä työstä sekä laajemmasta osaajapoolista kuten maantieteellisesti syrjäisemmillä paikoilla asuvat, osatyökykyiset tai parempaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa etsivät.

Joustava työ tuo kuitenkin mukanaan myös haasteita, sanoo Karitha. ”Yritykset, joilla joustavat työtavat olivat jo käytössä, menestyivät pandemian aikaan, koska niiltä vaihto etämoodiin sujui nopeasti. Näillä työpaikoilla oli valmiiksi oikeanlainen kulttuuri mahdollistamaan etätyöt. Organisaatioiden, jotka haluavat nyt pandemian jälkeen tarjota joustavampaa työtä, on varmistettava, että heidän yrityskulttuurinsa tukee muutosta. Työkulttuureiden rakentamisessa pitäisi varmistaa, että ne suojaavat mahdollisilta hybridityön sudenkuopilta, kuten naisten jäämiseltä suhteiden luomisen ja päätöksenteon ulkopuolelle.” Grant Thorntonin tutkimuksesta voidaan havaita, että miehet sanovat useammin, että heidän yrityksensä rohkaisee johdon avointen ovien politiikkaa. Naisten mielestä tätä ei tapahdu yhtä usein.

Monimuotoisuus luo kasvua ja uusia toimintatapoja

”Monimuotoisuus on hyväksi yrityksille – se näyttää niiden olevan eettisiä ja reiluja, tuo nostetta suorituskyvylle ja johtaa parempiin lopputuloksiin ja päätöksiin. Laajempi diversiteetti yleensäkin luo kasvun asennetta ja tuo yrityksiin erilaisia luovuutta kumpuavia näkökulmia, jotka luovat parempia tapoja tehdä asioita,” sanoo Karitha. ”Ja jos haluat olla lahjakkaille osaajille houkutteleva työnantaja, monimuotoisuus on tärkeä tekijä.”

Peter Bodin, Gran Thornton Internationalin toimitusjohtaja, huomauttaa että monimuotoiseen työvoimaan panostamien joka tasolla, keskittyen sukupuolten jakautumiseen, on Grant Thorntonin verkostostrategian fokuksessa globaalisti.

“Sen lisäksi, että monimuotoisuuden lisääminen on oikein, on verkostomme hyötynyt siitä monella tapaa. Kenties selkein esimerkki tästä on ennätykset rikkonut globaali liikevaihtomme vuonna 2022”, hän sanoo.

”Olemme sitoutuneet edistymään tässä asiassa ja tavoittelemaan psykologisesti turvallista työympäristöä, jossa jokainen voi tehdä parhaansa. Tiedämme, että meidän pitää tietoisesti pyrkiä sukupuolten tasapainoon, ja muiden yritysten pitää tehdä samoin pysyäkseen vahvoina ja relevantteina koko ajan muuttuvilla markkinoilla.”

 

 

International Business Report

Grant Thornton International Business Report (IBR) on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10.000 keskisuuren yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 28 maasta. Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1992 alkaen.

Kyselylomakkeet käännetään paikallisille kielille ja kyselyt toteutetaan sekä puhelinhaastatteluina että verkkokyselyinä. Tutkimusta varten haastateltiin toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja muita johtotason henkilöitä kaikilta teollisuudenaloilta. Kysely toteutettiin loka-joulukuussa 2022.

Lisätietoja: https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/About-IBR/ 

Grant Thornton’s Women in Business report

19 vuoden ajan, Grant Thornton on valaissut ylimmän johdon sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita maailman keskisuurissa yrityksissä, paljasten esteitä ja tunnistaen muutoksen mahdollisuuksia.