Osakeyhtiölakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE109/2005 vp) on todettu, että ”Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat”.

Huolimaton menettely sen sijaan on toimenpide, joka pääasiassa määritellään tuomioistuimessa. Hallitus voi joutua vastuuseen siitä mitä on tehnyt tai siitä mitä jätti tekemättä. Tänä päivänä hallituksen jäsen on esimerkiksi vastuussa siitä, että yrityksen IT-struktuuri noudattaa lain asettamia vaatimuksia.  Ts. että yrityssalaisuuksien ja henkilötietojen suojaaminen on lain mukaisesti hoidossa. Hallitus voi delegoida tehtäviä operatiiviselle johdolle tai muille elimille, mutta hallitukselle kuuluvaa vastuuta ei ole mahdollista delegoida.

 

Mistä aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalla tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu yhtiöjärjestyksen määräystä rikkomalla, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. OYL 22 luku 1§, 1-2 mom.

 

Keskeisiä lainkohtia, jotka tulee muistaa hallitustyöskentelyssä:

  • Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtälaiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. OYL 1 luku 7§ Yhdenvertaisuus.
  • Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen tai hyvän tavan vastainen. OYL 1 luku 9 § Tahdonvaltaisuus.
  • Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. OYL 6 luku 2§ 1 mom. Hallituksen yleiset tehtävät.
  • Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. OYL 6 luku 2 § 2 mom. Hallituksen yleiset tehtävät.
  • Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä tässä pykälässä säädetään sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. OYL 6 luku 4§  Hallituksen jäsenen esteellisyys.
  • Sellaiset yhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan väliset sopimukset ja sitoumukset, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, on merkittävä tai liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. OYL 6 luku 16.
  • Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä  osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla yli puolet osakepääomasta.   OYL 20 luku 23 § 1 mom. Yhtiön varojen väheneminen.  Julkista osakeyhtiötä koskee tiukemmat säännöt.
  • Yhtiön tai toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. OYL 8 luku 6§ 2 mom. Toimintakertomuksen tiedot lähipiirilainoista.
  • Yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön hallituksen tehtävistä säädetään mm. OYL 6 luku 16a §:ssä, siellä merkittävin hallituksen tehtävä koskee sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seurantaa ja arviointia.
  • Mitä OYL:ssa säädetään hallituksen jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneen (tehtävässään).

 

Summa summarum

On tavanomaista, että yhtiöjärjestyksessä on määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenen palkkiosta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vaikka palkkio on pieni tai sitä ei maksettaisi lainkaan, se ei vaikuta vastuukysymyksiin.

Toisinaan tulee tilanteita, joissa hallituksen huolellisuutta jälkikäteen kyseenalaistetaan. Tällöin auttaa kun harkintaa vaativat päätökset on perusteltu pöytäkirjoihin.  Epävarmuus, jonka vallitessa päätökset usein joudutaan tekemään, on hyvä tuoda selkeästi esille.  Riskinottaminen kuuluu liiketoimintaan. Perusteltu eriävä mielipide on hallituksen jäsenen mahdollisuus sanoutua irti päätöksestä, jonka tekemisessä ei pysty olemaan mukana

Uutta hallituksen jäsentä auttaa tehtävässään melko pitkälle seuraaviin asioihin tutustuminen ja perehtyminen : huolellisuusvelvoite, osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, lähipiiriin liittyviin toimiin liittyvät asiat, vaitiolovelvollisuus,  eriävän mielipiteen esittämisen oikeus, riittävä aika tehtävien hoitamiseksi sekä lisäksi myös hyvä hallintotapa sekä hallituksen vastuuvakuutus.

Hallituksesta rotaation tai muun syyn vuoksi poislähtevän jäsenen on hyvä muistaa, että vaitiolovelvollisuus jatkuu myös toimikauden päättymisen jälkeen.(RL 30:5)

Tietäen osakeyhtiölain mukaiset tehtävänsä ja vastuunsa ja toimien huolellisen henkilön tavoin, vastuullinen tehtävä osakeyhtiön hallituksessa on edelleen hedelmällistä ja antoisaa.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin!

Järjestämme 25.lokakuuta webinaarin aiheesta "Johdon vastuu väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa", ilmoittaudu mukaan täältä!