article banner
Ajankohtaista

Maineriski on yritykselle strateginen riski

Heidi Jääskeläinen Heidi Jääskeläinen

Säännöllisin väliajoin on uutisoitu väärinkäytösten tai epäeettisen käytöksen paljastumisesta, tuotteiden vetämisestä markkinoilta, tai ”someraivon” kohteiksi joutuneista julkisuuden henkilöistä. Yhä läpinäkyvämmässä maailmassa skandaaleja on vaikeata piilottaa. Tästäkin syystä yhtiöiden on hyvä pohtia alttiuttaan mainevahingolle ja miten mahdolliseen kriisin voi vastata.

Maineriski on strateginen riski, sitä on vaikea hallita ja se liittyy tunteisiin.  Maineriski voi toteutua tilanteissa, jossa yhtiön maine kärsii esimerkiksi tyytymättömien asiakkaiden, huonon laadun tai mediahuomion seurauksena.  Maineriski voi myös toteutua, kun sidosryhmien odotukset tai käytös muuttuvat. Yhteiskunnan odotukset ja käsitykset eettisesti oikeista valinnoista muuttuvat usein nopeammin kuin lainsäädäntö ja nimenomaan yhteiskunnan odotusten merkitys on kasvanut viime vuosina. Yritykset ovat siis alttiita mainevahingoille, vaikka he toimivat lakien ja säädösten mukaisesti ja toimivat omasta mielestään oikein.

Toisaalta hyvästä maineesta on useita hyötyjä. Yritykset, joilla on hyvä maine nauttivat useista eduista. Ne muun muassa houkuttelevat parhaat työntekijät, voivat saada hintapreemion tuotteistaan ja myös sijoittajat ja viranomaiset suhtautuvat niihin suopeammin.

Vahva brändi voi suojata yhtiötä, kun vahinko sattuu. Esimerkki Volkswagenin tavaramerkki oli vielä 2015 rankattu Reputation Institutionin listauksessa maailman 100 maineikkaimman tavaramerkin joukkoon. Päästöskandaalin seurauksena vuonna 2016 Volkswagen putosi sijalta 14 sijalle 123.

Vastaavan mainevahingon sattuessa yhtiön tavaramerkin vahvuus ja tapa millä yhtiö pystyy uudelleenrakentamaan yleisön luottamuksen vaikuttaa siihen, miten vahinkoa voidaan rajoittaa.

Maineriskin kannalta median rooli on tärkeä ja asiakkaan kuva yrityksistä muokkautuu paitsi henkilökohtaisista kokemuksista ja lähipiirin /ympäristön mielipiteistä myös merkittävästi median välittämästä kuvasta.  Sosiaalinen media on muuttanut kommunikointia ja niin hyvät kuin huonot tarinat leviävät sosiaalisessa mediassa nopeasti. Tämä vaatii, että myös yritysten täytyy reagoida nopeasti mahdollisiin mediassa kiertäviin huhuihin.  Nykyään moni yritys lisäksi sopeuttaa sanomansa eri asiakasryhmille ja pyrkii myös käyttämään sosiaalista mediaa hyödykseen muun muassa toiminnassa asiakkaiden kanssa. 

Oletteko huomioineet maineriskit yrityksenne riskienhallinnassa?

Vaikka useat organisaatiot ovat tiedostaneet maineeseen liittyvät riskit, niitä ei välttämättä ole huomioitu riskienhallinnassa. Muutama tärkeä asia, joita kannattaa miettiä maineriskien hallinnassa, on sidosryhmien odotusten ymmärtäminen (esimerkiksi asiakastyytyväisyys- ja henkilöstötyytyväisyystutkimusten avulla). Täten voidaan selvittää, onko olemassa kuilu sidosryhmien toiveiden ja todellisuuden välillä. Kriisinhallinta käsittäen muun muassa toimintasuunnitelmien laatimisen ja kriisiin vastaamisen, viestinnän sekä vahingosta oppiminen on toinen yleinen riskienhallintatoimenpide.

Ylimmän ja keskijohdon sitoutuminen sekä esimerkki ovat tärkeitä, kun rakennetaan eettistä kulttuuria ja johdon vastuulla on myös viestiä työntekijöille mikä on oikea tapa toimia.

Lopuksi voi vielä mainita, että tärkeä ehkäisevä riskienhallintakeino on hyvän maineen rakentaminen.  Selkeä sanoma auttaa ja on tärkeätä toimia sen mukaisesti.  Viestimällä ahkerasti ja pohtimalla eri kommunikaatiotapoja voidaan saada hyvää huomiota, mutta ei kannata myöskään unohtaa suositusten voimaa. Ystävien ja tuttavien suositukset ja heidän kertomansa tarinat ovat erityisen tärkeitä silloin, kun ihmisellä ei ole omaa kokemusta tietystä tuotteesta, palvelusta, yrityksestä tai vaikka työnantajasta.

Hyvän riskienhallinnan avulla johto pystyy tekemään ajankohtaisiin tietoihin perustuvia päätöksiä. Järjestimme toukokuussa 2018 webinaarin, jossa käymme läpi muutamia riskienhallinnan kehityskohteita PK-yritysten lähtökohdat huomioiden. Tallenne on katsottavissa täältä. 

Webinaarissa pohditaan muun muassa miten väärinkäytösriskejä voidaan ehkäistä, mitä ovat compliance-riskit ja mitä kannattaa huomioida maineriskien arvioinnissa.

Tutustu riskienhallintapalveluihimme --> 

Webinaari

Riskienhallinta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Katsele tallenne