Kansainvälisen yrityskaupan onnistunut läpivieminen vaatii asiantuntemusta, perehtymistä ja riskienhallintaa

Kansainvälisiä yrityskauppoja tehdään yhä enemmän, ja yritysten hyvä tuloskunto monella talousalueella on viime aikoina vauhdittanut kauppoja entisestään. Kansainvälistyminen yritysoston avulla mahdollistaa kasvun ja luo mahdollisuuksia uusilla markkina-alueilla, mutta samalla rajat ylittäviin yrityskauppoihin liittyy omat riskinsä ja haasteensa. Grant Thornton kokosi kansainväliseen reducing risk in cross-border transactions IBR-tutkimukseen yli kahden tuhannen keskisuuren yrityksen päättäjien kokemuksia kansainvälisiin yrityskauppoihin liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja haasteista yrityskauppaprosessin eri vaiheissa ja sen toteuttamisen jälkeen.

Merkittävimmät riskit ja haasteet ennen kaupan varsinaista toteuttamista:

-        Sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyvät asiat

-        Verotukselliset haasteet

-        Yhtiön johtamiseen ja organisaatioon liittyvät asiat

-        Paikallinen kulttuuri

-        Kaupan rahoitus

-        Kohteen arvonmääritys

 

Merkittävimmät riskit ja haasteet kaupan toteuttamisen jälkeen

-        Ostetun yrityksen integrointiin liittyvät haasteet

-        Liiketoiminnan ja paikallisen markkinan ymmärtäminen

-        Sääntelyyn liittyvät yllätykset

-        Poliittinen ja taloudellinen epävakaisuus

-        Avainhenkilöiden menettäminen

-        Yrityksen sidosryhmien tuki

-        Kommunikointi ja luottamus johdon kesken

 

Näiden kokemusten perusteella on tutkimukseen kerätty seuraavia vinkkejä riskien minimoimiseksi ja onnistuneen yritysjärjestelyn läpiviemiseen.

1. Kaupan toteuttamisarvioinnin yhteydessä on hyvä valita neuvonantaja, jolla on kokemusta rajat ylittävistä järjestelyistä, riittävää toimialaosaamista ja laaja kontaktiverkosto eri alan asiantuntijoihin.

2. Hyvin tärkeässä asemassa ovat yrityskulttuuri ja paikallinen kulttuuri, joissa paikallinen kumppani voi olla avuksi jo alkuvaiheessa. Yrityskauppoihin liittyvien epäonnistumisten taustalla ovat usein henkilöasiat ja kahden organisaation yhteensovittamiseen liittyvät haasteet. Kansainvälisissä transaktioissa on paikallaan osana kaupan valmistelua muodostaa käsitys myös paikallisesta liike-elämän kulttuurista ja toimintatavoista kommunikointiin ja organisaatioon liittyvien ongelmien minimoimiseksi.

3. Kaupan verotukselliset asiat ovat tyypillisesti hyvin keskeisessä asemassa yritysjärjestelyissä, ovat moniulotteisia ja tulevat vastaan yrityskaupan eri vaiheissa. Verotukseen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi kaupan strukturointi, kohdeyhtiön verotuksellinen asema ja riskit, paikalliset verosäännöt ja konsernin sisäinen liiketoiminta ostettavan yrityksen kanssa kaupan jälkeen. Usein ostajan on myös hyödyllistä ymmärtää myyjien verotuksellinen asema ja miten kaupan eri toteuttamistavat siihen vaikuttavat.

4. Kaupan rahoitus, neuvotteluvara huomioiden, on syytä varmistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja siihen liittyen myös muodostaa käsitys siitä, miten kauppahintamekanismi, kohdeyrityksen rahoitusasema ja käyttöpääomatarpeet kaupan jälkeen vaikuttavat kokonaisrahoitustarpeeseen

5. Aiesopimuksen solmimisen jälkeen on paikallaan kartoittaa ja ymmärtää niin sääntelyyn ja oikeudellisiin asioihin kuin talouteen ja liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit kattavan ja oikeisiin asioihin kohdennetun Due Diligence -selvityksen avulla.   

6. Ennen yrityskaupan toteutumista on suositeltavaa perehtyä kohteen arvoon ja kauppahintaan vaikuttaviin tekijöihin riittävästi. Prosessin alkuvaiheessa on tyypillisesti muodostettu alustava näkemys kohteen arvosta rajallisen tiedon perusteella. Due Diligence -vaiheessa käsitystä arvosta voidaan täydentää neuvotteluja varten, kun saadaan lisätietoa kohteesta ja pystytään tekemään tarkemmat analyysit kannattavuudesta, kassavirroista ja käyttöpääomatarpeista. On tärkeää ymmärtää ostettavan yrityksen varsinainen liiketoiminta ja markkinat, kaupan rakenteeseen liittyvät tekijät ja lopulliseen hintaan vaikuttavat asiat. 

7. Tutkimuksen mukaan poliittinen ja taloudellinen epävakaus on yksi yleinen syy toteutuneen kaupan epäonnistumiseen. Alueellisesti suurimmat tunnistamattomat riskit liittyvät latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-Itään, ja Aasian ja tyynen meren (APAC) alueeseen. Vaikka nämä riskit voivat realisoitua nopeasti ja odottamattomasti, kannattaa kuitenkin muodostaa mahdollisimman hyvä näkemys paikallisia olosuhteita tuntevien tahojen avulla, ja miettiä valmiiksi ratkaisuja mahdollisten odottamattomien tilanteiden varalle.

8. Kaupan jälkeiset ongelmat yrityksen toimitusketjussa voivat heijastua nopeasti heikentyneenä kannattavuutena. Tutkimuksessa erityisesti matkailu-, valmistavan teollisuuden-, logistiikka-, ja rakennusalalla havaittiin näitä ongelmia kaupan toteuttamisen jälkeen. Avainasiakkaiden ja toimittajien kartoittaminen, ja suhteiden ylläpitäminen ja syventäminen ovat Due Diligence- ja integraatiovaiheen prioriteetteja. 

9. Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi koettiin odotetusti yhtenä yrityskauppojen suurimmista haasteista. Aiheeseen liittyy laajasti eri asioita esimerkiksi strategian, teknologian, henkilöstön, kulttuurin ja raportoinnin näkökulmasta. Kohteeseen tutustumisen yhteydessä kannattaa panostaa näiden asioiden identifiointiin, ja luoda kaupan jälkeinen haltuunotto- ja integraatiosuunnitelma.   

10. Yrityskaupan onnistumisen kannalta on tärkeää olla selvä käsitys myös siitä mitä ostajalla on annettavana ostettavalle yritykselle, ja miten tulevaisuudessa osapuolet yhdessä ovat kilpailukykyisempiä kuin nykytilanteessa ennen kauppaa. Tällä hetkellä monissa järjestelyissä arvotustasot ja kauppahinnat ovat korkeat, jolloin arvonnousun luominen voi olla ostajalle entistä vaativampaa.

Yritysjärjestelyprosessi on tyypillisesti moniulotteinen, nopeatempoinen, ostajan ja myyjän omaa organisaatiota kuormittava, ja siihen liittyy usein paljon käänteitä ja ennalta-arvaamattomia tilanteita mahdollisuuksineen ja riskeineen. Nämä ominaisuudet usein vielä korostuvat kansainvälisissä kaupoissa. Onnistuneen yrityskaupan läpiviemiseen tarvitaan neuvonantaja, jolla on asiantuntemusta paikallisista olosuhteista, neuvottelutaitoja, jotka sopivat kohdemaan kulttuuriin sekä käytännönläheinen ja kaupallinen ote asioihin

Tutustu neuvontapalveluihimme -->