article banner
Ajankohtaista

Tulolähdejaottelu poistuu osakeyhtiöiltä verovuonna 2020

Marko Vehniä

Verojärjestelmässämme veronalaisen tulon määrä lasketaan erikseen tulolähteittäin, joka tarkoittaa, että tulot ja menot tulee ennen laskentaa kohdistaa kolmeen mahdolliseen tulolähteeseen, jotka määräytyvät EVL:n (elinkeinoverolaki), MVL:n (maatalousverolaki) sekä TVL:n (tuloverolaki) soveltamisalojen perusteella. Myös tulolähteeseen syntyvä tappio vahvistetaan tulolähteittäin ja se on vähettävissä vain saman tulolähteen verotettavasta tulosta. Tulolähdejaottelun seurauksena yhteisölle on voinut muodostua verotettavaa tuloa, vaikka sen kirjanpidollinen tulos on ollut tappiollinen.   

Elinkeinoverolakia on muutettu siten, että verovuodesta 2020 lähtien kaikkien yhteisöjen toiminta ja tulot kuuluvat pääsäännön mukaan EVL:n tulolähteeseen ja tulo verotetaan EVL:n mukaan. Ainoastaan maatalous (MVL) säilyy edelleen itsenäisenä tulolähteenä. Muutoksen tarkoituksena on poistaa aikaisemmin TVL:n mukaan verotettava ns. muun toiminnan tulolähde yhteisöistä ja siten helpottaa tuloksen laskentaa ja samalla poistaa tappioiden vähentämiseen liittynyt tulolähdejaon ongelma.  

Tulolähdejaon poistaminen koskee lähtökohdin vain osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Siten muutoksella ei ole vaikutusta yleishyödyllisiin yhteisöihin, asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin, eikä myöskään muihin yhtiömuotoihin kuten henkilöyhtiöiden verotukseen. Näillä veronalaisen tuloksen määrä lasketaan muutoksen jälkeenkin samalla tavoin kuin aikaisemmin.  

EVL:ään uusi omaisuulaji – muu omaisuus ja sen vaikutus

Muutoksen johdosta EVL:iin tulee uusi omaisuuslaji, ”muun omaisuus”, johon kohdistetaan sellainen omaisuus, jolla ei ole selkeää liityntää yhteisön normaaliin elinkeinotoimintaan ja jota ei mahdollisesti käytetä yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Muuhun omaisuuteen kuuluvia eriä voivat esimerkiksi olla luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset, omaisuus, joka on osakkaan yksityiskäytössä, osakaslainat tai elinkeinotoimintaan liittymättömän kiinteistön/osakehuoneiston vuokraaminen ulkopuoliselle.

Varsinaisen elinkeinotoiminnan ohella muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot sekä tulon hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat jatkossa lähtökohdin elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja. Jos muuhun omaisuuteen kuuluva hyödykettä ei kuitenkaan käytetä lainkaan yhtiön tulonhankkimistoiminnassa, eivät tästä omaisuudesta aiheutuvat juoksevat menot tai poistot ole vähennyskelpoisia.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien tiettyjen omaisuuserien luovutustappioiden vähennyskelpoisuuteen jää myös rajoituksia. Luovutustappiot, jotka muodostuvat muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien sekä muiden osakkeiden kuin asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutuksista voidaan vähentää vain muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitoista. Jos kuitenkin luovutetaan muuta omaisuutta, joka on osakkaan yksityiskäytössä, eikä se näin ole ollut yhtiön tulonhankkimiskäytössä, on luovutustappio kokonaisuudessaan vähennyskelvoton.

Ennen muutosta syntyneiden TVL:n tappioiden vähentäminen     

Lakimuutos parantaa myös vanhojen TVL:n tappioiden käyttömahdollisuuksia. Ennen muutosta vahvistettujen muun toiminnan tulolähteen tappiot, joka ovat syntyneet esimerkiksi vuokraustoiminnasta, voidaan vähentää muutoksen jälkeen elinkeinotoiminnan tulosta niiden jäljellä olevat vanhentumisajan kuluessa. Mikäli aikaisempi TVL tappio on syntynyt luovutuksesta, on tappio jatkossa vähennettävissä vain muun omaisuuden luovutuksista syntyneistä voitoista. Ellei tällaisia voittoja ole, voidaan tappio vähentää käyttöomaisuus osakkeiden tai käyttöomaisuus kiinteistöjen luovutusvoitoista.  

Muutos laajentaa konserniavustuksen käyttömahdollisuutta

Konserniavustuslaki koskee jatkossa kaikkia niitä osakeyhtiöitä, joihin sovelletaan EVL:a. Aikaisemmin tulolähdejaottelun vuoksi konserniavustusta voitiin antaa vain EVL:n tuloksesta TVL:n tuloksen jäädessä avustuksen ulkopuolelle. Kun muutoksen johdosta osakeyhtiöillä on jatkossa vain yksi tulolähde, johon on yhdistetty aikaisemmat eri tulolähteiden tulokset yhtiön sisällä, tämä laajentaa konserniavustuksen antamismahdollisuutta. Näin esim. vuokraustoiminnasta muodostuva tulos tulee konserniavustuksen piiriin.  Konserniavustuksen osalta tulee kuitenkin huomioita, että sillä ei voida kattaa muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiota. Koska muun omaisuuden luovutustappio ei kasvata luovuttajayhtiön verovuoden tappiollisuutta, ei muun tällaista omaisuuden luovutustappiota voida kattaa myöskään konserniavustuksella.

 

Lopuksi

Tulolähdejaottelun poistamisen merkittävin vaikutus on, että se yksinkertaistaa osakeyhtiön juokseviin tuloihin ja menoihin liittyvää verotettavan tuloksen laskentaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhteisön kaikki vähennyskelpoiset tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot saadaan pääsäännön mukaan vähentää EVL:n tuloista EVL tulolähteen sisällä. Vaikka muutos yksinkertaistaa yhteisöjen verotettavan tulon laskemista, jättää se edelleen tulkinnanvaraisuutta liittyen mm. muun omaisuuden käsitteeseen. Uudistuksessa ei myöskään pystytty poistamamaan vanhaa ongelmaa TVL:n tiettyjen omaisuuserien luovutustappion vähentämisestä, vaan ongelma siirtyi nyt EVL:n sisälle.  

Tutustu veropalveluihimme -->