Lisäselvityspyyntö

Onko yhtiönne saanut veroilmoitusta koskevan lisäselvityspyynnön?

insight featured image
Contents

Verohallinto käsittelee parhaillaan yhteisöjen verovuodelta 2022 jätettyjä tuloveroilmoituksia. Veroilmoituksen käsittelyn yhteydessä voidaan verovelvolliselle lähettää selvityspyyntö, jossa verovelvolliselta pyydetään lisätietoja veroilmoituksen käsittelemiseksi. Usein selvityspyynnöt liittyvät kirjanpidon ja verotuksen eroihin ja yleisiä selvityspyynnön aiheita ovat mm:   

  • Käyttöomaisuusosakkeiden elinkeinoverolain 6 b §:n mukaiset verovapaat luovutukset. Tällöin lisäselvityspyynnössä pyydetään osakkeiden verotuksellisen luonteen ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja mm. koskien osakkeiden liiketaloudellista yhteyttä yhtiön elinkeinotoimintaan.
  • Saatavien arvonmenetysten ja osakkeiden luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta elinkeinotulosta on rajoitettu mm. käyttömaisuusosakkeiden luovutustappioiden osalta sekä tulolähdejaon poistumisen yhteydessä muodostuneen nk. muun omaisuuden omaisuuslajin osalta. Selvityspyynnöissä lisäselvitystä omaisuuserien taustoista pyydetään usein tappioiden omaisuuslajin ja verotuksellisen luonteen eli vähennyskelpoisuuden selvittämiseksi.
  • Arvonalennukset realisoituvat usein kirjanpidossa aikaisemmin kuin verotuksessa, koska verotuksessa arvonmenetyksen tulee usein olla lopullinen ennen kuin verovähennys voidaan tehdä. Arvonalentumisten jaksotukseen ja lopullisuuteen liittyy usein tulkinnanvaraisuutta.
  • Korkomenojen vähennyskelpoisuutta verotuksessa on niin ikään rajoitettu nettokorkomenojen ylittäessä 500.000 euroa. Tasevertailuun perustuva huojennus kiristyi vuoden 2022 alusta kun vertailutaseen laskentatapa muuttui. Korkovähennysrajoituksen osalta tulkinnanvaraisuudet liittyvät mm. etuyhteyskorkojen määrittämiseen ja tasevertailun perustuvaan poikkeukseen. 

Selvityspyynnöt koskevat myös yritysjärjestelyjä kuten osakevaihtoa ja sen edellytysten täyttymistä, verotuksen korotettuja poistoja tai muita verovapaita tuloja ja vähennyskelvottomia kuluja.


Lisäselvityspyynnöt

Lisäselvityspyynnöissä viitataan mahdollisuuteen määrätä virheellisen veroilmoituksen johdosta veronkorotus ja se onkin usein lopputuloksena, mikäli verotettavan tulon määrä kasvaa selvityspyynnön johdosta.  

Verohallinnon lähettämässä lisäselvityspyynnöissä ei yksilöidä mitä tarkoitusta varten lisätietoja pyydetään. Vastineen laadinnan yhteydessä onkin olennaista ymmärtää mitä varten tietoja pyydetään esimerkiksi yritysjärjestelyyn liittyen. Näin samassa yhteydessä tulee annetuksi myös kaikki muut kuin nimenomaisesti kysytyt verovelvollisen valitseman tulkinnan kannalta olennaiset tiedot, jotta nämä tiedot ovat heti ensi vaiheessa asiaa käsitelevän virkailijan tiedossa. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä ja voi estää asian ajautumisen aikaa vievään ja raskaaseen veronoikaisu- ja verovalitusmenettelyyn.