Oikaistu kannattavuus yrityskauppatilanteessa

Oikaistu kannattavuus yrityskauppatilanteessa

Joel Takala
Kirjoittaja:
insight featured image
Yritysten kannattavuuden mittareina käytetään yleisesti käyttökatetta (engl. EBITDA), sekä liikevoittoa (engl. EBIT), jotka kuvaavat operatiivista tuloksentekokykyä. Käyttökate kertoo yrityksen tuloksesta, kun liikevaihdosta on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kulut, eikä se siten huomioi poistoja, rahoituseriä tai veroja. Liikevoitto lasketaan vähentämällä käyttökatteesta poistot ja arvonalentumiset.
Contents

Yritysten kannattavuuden mittareina käytetään yleisesti käyttökatetta (engl. EBITDA), sekä liikevoittoa (engl. EBIT), jotka kuvaavat operatiivista tuloksentekokykyä. Käyttökate kertoo yrityksen tuloksesta, kun liikevaihdosta on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kulut, eikä se siten huomioi poistoja, rahoituseriä tai veroja. Liikevoitto lasketaan vähentämällä käyttökatteesta poistot ja arvonalentumiset.

 

Käyttökate=Tilikauden voitto (tappio)+Verot+Rahoituserät+Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto=Tilikauden voitto (tappio)+Verot+Rahoituserät

 

Raportoitu käyttökate tai liikevoitto eivät välttämättä indikoi yhtiön normaalia kannattavuuden tasoa, sillä ne voivat sisältää eriä, jotka vaikuttavat niiden edustavuuteen sekä vertailukelpoisuuteen. Erityisesti yrityskauppatilanteessa ostajan on hyvä varmistua yhtiön todellisesta kannattavuuden tasosta ja taloudellisen due diligence -selvityksen yhteydessä analysoidaankin usein yhtiön oikaistua kannattavuutta, jossa raportoitua käyttökatetta tai liikevoittoa oikaistaan due diligence havaintojen perusteella. Käyttökatteeseen tai liikevoittoon tehtävät oikaisut voidaan jakaa yleisesti neljään kategoriaan:

  1. Kertaluonteiset erät

Kertaluonteiset tuotot tai kulut, jotka eivät luonteeltaan ole toistuvia, esimerkiksi käyttöomaisuuden myyntivoitot, saadut tuet tai poikkeukselliset konsultointi- ja lakikulut.

  1. Kirjanpidolliset oikaisut

Yhtiön kirjanpitokäytännöillä voi olla vaikutusta raportoidun kannattavuuden vertailukelpoisuuteen. Tyypillisiä kirjanpidollisia oikaisuja ovat i) mahdolliset oikaisuerät liittyen muutoksiin kirjanpitokäytännöissä, esimerkiksi osatuloutuksen aloittaminen projektiliiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä, ii) aktivoidut kulut liittyen esimerkiksi kehittämismenoihin, iii) eroavaisuudet kohdeyhtiön ja ostajan kirjanpitostandardien välillä liittyen esimerkiksi vuokriin, jotka kohdeyhtiö kirjaa yleisen kirjanpitokäytännön mukaan kuluiksi, mutta ostaja aktivoi vuokrasopimuksen IFRS-16 mukaisesti ja kirjaa vuokrakulut poistoina, ja iv) puutteelliset jaksotuskäytännöt kuukausikirjanpidossa ei-kokonaisten tilikausien osalta esimerkiksi varaston muutokseen liittyen tai maksuperusteisesti kirjatut erät kuten vuosibonukset, joita ei jaksoteta tilinpäätökseen vaan kirjataan bonusten maksun yhteydessä seuraavalla tilikaudella.

  1. Pro-forma oikaisut

Pro-forma oikaisuilla tarkoitetaan historialliseen kannattavuuteen tehtyjä oikaisuja perustuen olennaisiin muutoksiin tuotoissa tai kulurakenteessa tarkastelujakson aikana, jotka eivät heijastu koko jakson kannattavuuteen, tai odotettuihin muutoksiin, joilla on vaikutusta kannattavuuteen tulevaisuudessa. Esimerkiksi olennaiset odotetut muutokset henkilöstökuluissa välttämättömistä rekrytoinneista johtuen oikaistaan pro-forma periaatteella historiallisesta kannattavuudesta. Yrittäjävetoisissa yhtiöissä pro-forma oikaisut liittyvät tyypillisesti omistajan historialliseen kompensaatioon, joka oikaistaan vastaamaan ennalta sovittua transaktion jälkeistä kompensaatiota tai mahdolliset ei-markkinaehtoiset lähipiiritransaktiot, esimerkiksi vuokrakulut, joiden taso oikaistaan vastaamaan transaktion jälkeistä markkinahinnoittelua.  

  1. Ei-operatiiviset erät

Ei-operatiiviset erät ovat tuottoja tai kuluja, jotka eivät ole kertaluonteisia mutta eivät kuulu yhtiön normaaliin liiketoimintaan. Ei-operatiivisia eriä ovat esimerkiksi lahjoitukset hyväntekeväisyyteen tai kulut liittyen sijoitusomaisuuteen.  

Raportoitu kannattavuus voi erota merkittävästikin oikaistusta kannattavuudesta ja yrityskaupan yhteydessä on ostajan hyvä olla tietoinen raportoitujen kannattavuuden tunnuslukujen edustavuudesta sekä vertailukelpoisuudesta.  Taloudellisen due diligence -selvityksen avulla ostaja voi varmistaa, että kaikki kannattavuuden edustavuuteen vaikuttavat erät tulevat huomioitua, ja oikaistu kannattavuus edustaa yhtiön todellista kannattavuutta. Oikaistulla kannattavuudella voi olla myös vaikutusta esimerkiksi yritysarvoon tai mahdolliseen lisäkauppahintaan, mikäli niiden määritys perustuu yhtiön kannattavuuteen.