Ajankohtaista

Lisäaikaa yhtiökokouksen järjestämiselle

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Kokousajankohdan myöhentämisestä huolimatta tilinpäätös tulisi kuitenkin laatia viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Uusi laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi tuli voimaan 1.5.2020. Laki tuli voimaan hallituksen 16.4.2020 esityksen sisältöisenä (HE 45/2020). Lain on tarkoitus olla voimassa syyskuun 2020 loppuun saakka. Esityksen mukaan laissa säädettyjen osallistumiskeinojen voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa lakia muuttamalla, kun koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarvittavien muiden keinojen mahdollisesta jatkamisesta on saatavilla riittävät tiedot.

Osakeyhtiö voi pitää 30.9.2019 – 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. Poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Lisäksi vastaavia poikkeuksia sovelletaan myös ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta. Pörssiyhtiön 30.9.2020 mennessä pidettävä yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan fyysisessä yhtiökokouksessa ainoastaan nimeämänsä asiamiehen välityksellä, taikka ainoastaan etäosallistumalla postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

Yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää kesäkuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9.2020 mennessä. Lakiesitys mahdollistaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä asiamiehen käytön yhdistyksen kokouksessa sekä etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen.

Asunto-osakeyhtiö voi pitää 30.9.2019 - 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. Poikkeus koskee myös ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta.

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset voidaan voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan järjestää kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen yhtiön hallituksen päätöksellä valtuutusta ja etäosallistumista tarjoamalla, kokoustilajärjestelyillä tai yksimielisten osakkaiden päätöksellä kokonaan ilman kokousta (esim. pöytäkirjaa kierrättämällä). Määräajan pidentämistä 30.9.2020 asti perustellaan sillä, että osalla taloyhtiöistä on kuitenkin tarve varsinaisen kokouksen määräajan tilapäiseen pidentämiseen, jotta yhtiöllä aikaa sopivien yhtiökokousjärjestelyiden toteuttamiseen osakaskunta ja terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen.

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolaista poiketen ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen estämättä, 30.11.2019 - 29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020. Tilinpäätöstä pidetään laadittuna silloin, kun hallitus ja toimitusjohtaja tai muut kirjanpitolain mukaiset tahot ovat sen allekirjoittaneet.

HT
Toni Kuivasto Ota yhteyttä