Ajankohtaista

Lisäaikaa yhtiökokouksen järjestämiselle

insight featured image
Sisältö

Poikkeuksellisen tilanteen takia hallitus esittää uutta väliaikaista lakia (He 53/2021), jolla yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2021 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Kokousajankohdan myöhentämisestä huolimatta tilinpäätös tulisi kuitenkin laatia viimeistään 30.6.2021 mennessä.

Uusi laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lain olisi tarkoitus olla voimassa 30.6.2022 saakka ja se korvaisi samalla voimassa olevan väliaikaisen lain, joka ehdotetaan samalla kumottavaksi.

Lisäys 29.4.2021: Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen (HE 53/2021) 27.4.2021.

Lisäajan soveltaminen eri yhtiömuodoille/yhteisöille

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö voi pitää 30.9.2020 – 31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2021 mennessä. Poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Lisäksi vastaavia poikkeuksia sovelletaan myös ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan voimassa olevaa väliaikaista lakia vastaavasti, että viimeistään 30.6.2022 pidettävä pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan fyysisessä yhtiökokouksessa ainoastaan nimeämänsä asiamiehen välityksellä, taikka ainoastaan etäosallistumalla postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistys

Yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää kesäkuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9.2021 mennessä. Lakiesitys mahdollistaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä asiamiehen käytön yhdistyksen kokouksessa sekä etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen.

Osuuskunta

Osuuskunta voi pitää aikaisintaan 30.9.2020 ja viimeistään 31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.9.2021 mennessä. Etäosallistumisen osalta ehdotetaan, että 30.6.2022 asti hallitus voi sallia etäosallistumisen myös sellaisessa osuuskunnan tai edustajiston kokouksessa, jonka osalta etäosallistuminen on kielletty säännöissä.

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö voi pitää 30.9.2020 - 31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2021 mennessä. Poikkeus koskee myös ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta.

Kirjanpitolautakunta myöntänyt jatkoaikaa tilinpäätöksen laatimiseen

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. KILA eli kirjanpitolautakunta on kuitenkin myöntänyt omaehtoisessa poikkeusluvassaan (2021/2015) jatkoaikaa tilinpäätöksen laatimiseen ennen 1.1.2021 päättyneiden tilikausien osalta. Kirjanpitolaista poiketen ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen estämättä, tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2021. Tilinpäätöstä pidetään laadittuna silloin, kun hallitus ja toimitusjohtaja tai muut kirjanpitolain mukaiset tahot ovat sen allekirjoittaneet.

Verottaja myöntänyt lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Myös verottaja on myöntänyt lisäaikaa yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Näiden yhteisöjen on annettava veroilmoitus viimeistään 31.5. mennessä. Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa.

Lähteet: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_53+2021.aspx

https://kirjanpitolautakunta.fi/-/omaehtoinen-poikkeuslupa-tilinpaatoksen-ja-toimintakertomuksen-laatimisajan-pidentamiseksi-yksittaisessa-kirjanpitovelvollisessa

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2021/yhteisöjen-veroilmoituksille-myönnetään-kuukauden-lisäaika/