article banner
Ajankohtaista

Koronatuet kirjanpidossa ja verotuksessa

Keväällä 2020 suomeenkin rantautui globaaliksi pandemiaksi levinnyt Covid-19, eli kansankielellä koronavirus. Koronan vaikutukset ovat olleet varsin laajamittaisia Suomen talouselämässä ja erityisesti yrityksien ja yrittäjien toiminnassa vaikutukset saattavat olla hyvinkin kauaskantoisia usealla toimialalla.

Koronan vuoksi valtion sekä kaupunkien ja kuntien taholta on yrityksille ja yrittäjille suunnattu erilaisia tukimuotoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tässä blogissa käsitellään näiden eri tukimuotojen kirjanpidollista ja verotuksellista käsittelyä.

Erilaisia korona-ajan tukimuotoja

  • Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa
  • ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta
    aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä (tilanneanalyysi / kehittämistoimet)
  • Yksinyrittäjien tuki: Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle
  • Valtionkonttori: Yritysten kustannustuki

Koronatukien kirjanpitokäsittely

Kirjanpidossa saadut tuet ja rahalliset avustukset tuloutetaan lähtökohtaisesti liiketoiminnan muina tuottoina. Mikäli esimerkiksi tuen tai avustuksen kohteena olevia kehittämiskuluja aktivoidaan taseeseen, tulee aktivointia vastaava osuus tuista tai avustuksista kirjata lähtökohtasesti aktivoitavien kulujen oikaisuna. Myös bruttokirjausperiaate, jossa saatu avustus kirjataan siirtovelkoihin ja tuloutetaan aktivoidun kehittämishankeen vaikutusaikana, on KILAn yleisohjeen (16.10.2007) mukaisesti hyvän kirjanpitotavan mukainen.

Kirjanpitolain 5:8§:n mukaisesti kehittämismenot saa aktivoida, mikäli niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena ja poistaa vaikutusaikanaan, enintään kymmenessä vuodessa. Huomioitavaa on myös, että aktivoidut kehittämismenot rajoittavat vielä poistamatta olevaan määräänsä asti jakokelpoista vapaata oma pääomaa osakeyhtiöissä, osuuskunnissa sekä avoimissa- ja kommandiittiyhtiöissä, jossa vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä.

Yrityksien saamissa tukien rahoituspäätöksissä tai tukiehdoissa on mahdollisesti määrätty tuen tai avustuksen saamiselle ajanjakso, jolloin se on käytettävä tai tukeen hyväksyttyjen kustannusten on synnyttävä. Tällöin saadun tuen tai avustuksen tulouttamisessa tulee huomioida syntyneiden kustannusten ja tukipäätöksessä hyväksyttyjen enimmäiskustannusten suhteellinen osuus ja jaksottaa tuki tai avustus samassa suhteessa tilikaudelle tuotoksi.

Vastaavasti yrityksien saamissa rahoituspäätöksessä on todennäköisesti myös määritelty ehdot, että myönnettävään tukeen hyväksyttäviä kustannuksia on seurattava kirjanpidossa yksilöidysti ja niiden yhteys pitää voida kirjanpitoon todentaa. Tällöin tuen saajan on järjestettävä esimerkiksi kirjapitoonsa erillinen projektiseuranta kirjausketjun todentamiseksi. Rahoitusehdoissa voidaan myös velvoittaa kustannusten raportointiin jälkikäteen, jolloin projektikirjanpidon perusteella tulee tämä vaatimus hoidettua. Rahoitusehdoista on aina tarkistettava kirjanpidolle asetetut vaatimukset ja toimittava sen mukaisesti. Rahoitusehdoissa voi olla myös määräys tuen tai avustuksien kustannusten erillisestä tilintarkastuksesta ja yleisesti näissä on noussut esiin puutteita projektiseurannan kirjausketjun todentamisessa. Kannattaakin olla yhteydessä tilintarkastajaasi hyvissä ajoin. Me Grant Thorntonilla olemme yritysten tukena avustuksiin ja sen tarkastuksiin liittyen.

Koronatukien verotus 

Saadut tuet ja avustukset ovat saajalleen EVL 4§: n mukaisesti verotettavaa tuloa ja jaksotetaan sen verovuoden tulona jonka aikana ne on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuna (EVL 19§). Sellaiset kohdennetut koronatuet ja avustukset, joiden saaminen edellyttää kustannusten syntymistä, tulee jaksottaa syntyvien kustannuksien suhteessa eri verovuosille.

Mikäli tuen saajan verotuksessa sovelletaan EVL27§:n maksuperusteisuutta, on saatu tuki sen vuoden tuloa, jolloin sen on maksettu.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverolain 79§:n mukaisesti veron perusteeseen luetaan suoraan tavaran tai palvelun hintaan liittyvät tuet ja avustukset. Tässä blogissa mainitut tuet ja avustukset ovat pääosin katsottavissa luonteeltaan kehittämistoimintaan tai kulujen kattamiseen liittyviä yleistukia, joista ei lähtökohtaisesti suoriteta arvonlisäveroa.

Blogitekstin on kirjoittanut HT Markus Hietaniemi. Markus toimii tilintarkastajana pk-yrityksissä useilla eri toimialoilla.  Markuksella on tilintarkastustoimeksiantojen lisäksi vahva osaaminen taloushallinnon vaativissa kysymyksissä toimiessaan 15 vuotta taloushallinnon erityisasiantuntijana tilitoimistossa.

Artikkeli julkaistu myös Tampereen Kauppakamarilehdessä 2.10.2020. 

Haluamme auttaa yrityksiä ja yrittäjiä kehittymään!

Grant Thornton kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: COVID-19 - Tietoa liiketoiminnan tueksi