IFRS

IFRS-raportointiin siirtyminen

Eetu Sarsama
Kirjoittaja:
insight featured image
Contents

Usein kansainväliseen kirjanpitokäytäntöön (IFRS) siirtyminen liittyy luonnollisesti yhtiön kansainvälistymiseen, jolloin syntyy tarve raportoida tilinpäätöstietoja globaalisti vertailukelpoisella tavalla. Pääsääntöisesti IFRS-tilinpäätös laaditaan konsernitilinpäätöksestä, mutta myös yksittäisen erillisyhtiön tilinpäätös voidaan laatia IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiön suunnitelmana voi olla esimerkiksi rahoituksen hankkiminen ulkomaisilta sijoittajilta, jotka pyytävät sijoitusprosessin osana yhtiön lukuja IFRS-muotoisina. Toisaalta jos yhtiön omistus on jo siirtynyt ulkomaille, niin emoyhtiö voi edellyttää, että suomalainen yhtiö laatii vähintään konsernia varten lukunsa IFRS-käytäntöjen mukaisesti.

Toinen merkittävä syy IFRS-raportointiin siirtymiseen on tavanomaisesti pörssiin listautumisen suunnittelu. Päälistayhtiöiltä vaaditaan raportointia IFRS-käytäntöjen mukaisesti. On huomattava, että First North -markkinapaikalla suomalainen kirjanpitokäytäntö (FAS) on sallittua tilinpäätösten osalta. Toki First North -lista voidaan nähdä usein vain ponnahduslautana päälistalle.

 

Tavanomaiset huomioitavat asiat

Olemme Grant Thorntonilla olleet mukana usean asiakkaamme IFRS-raportointiin siirtymisprosessissa, joko avustamassa IFRS-tilinpäätöksen laadinnassa tai tarkastamassa itse lopputuotosta. Haluammekin tuoda esille muutamia yksittäisiä IFRS-raportointiin liittyviä osa-alueita, jotka olemme havainneet olennaiseksi useassa tapauksessa. Tämä listaus ei luonnollisesti ole täysin kattava ja olennaiset asiat ovat hyvin yhtiökohtaisia.

Pitkäaikaiset vuokrasopimukset

Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti vuokrasopimukset kirjataan lähtökohtaisesti kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. IFRS muuttaa käsittelytapaa olennaisesti. IFRS 16 -standardin mukaisesti pitkäaikaiset vuokrasopimukset tulee kirjata taseelle niiden vaikutusajaksi sekä käyttöoikeusomaisuudeksi että pitkä- ja lyhytaikaiseksi velaksi. Vuokrasopimusvelan korot ja käyttöoikeusomaisuuserän poistot esitetään tuloslaskelmassa. Tästä voidaan huomata, että vuokrasopimusten aktivointi johtaa tuloslaskelmassa EBITDA:n paranemiseen, sillä liiketoiminnan muut kulut pienenevät vuokramenojen määrällä.

 IFRS 16:n mukaisesti käsiteltäviä vuokrasopimuksia ovat tavallisesti kiinteistöjen vuokrasopimukset, leasingautot sekä laitevuokrat. Suomessa toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset ovat yleisiä. Näiden osalta pitkäaikaisuuden ja vaikutusajan tulkintaan liittyy myös yhtiön johdon harkintaa.

Kirjanpitolaki sallii nykyisellään IFRS 16:n mukaisen vuokrasopimusten käsittelyn myös FAS-tilinpäätöksessä KPL 5:5 b §:n mukaisten ehtojen täyttyessä.

Myyntituotot asiakassopimuksista

Varsinkin projektiliiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä IFRS:n käyttöönotto voi vaikuttaa huomattavasti raportointiin. IFRS 15:n mukaisesti kaikki asiakassopimukset kuuluvat standardin soveltamisalaan, ellei niitä ole nimenomaisesti suljettu soveltamisalan ulkopuolelle. IFRS 15 määrittää sen, tuloutetaanko asiakassopimukseen liittyvät tuotot ajan kuluessa vai tietyllä hetkellä. Standardi ohjaa tämän määrittelyyn 5-portaisella mallilla ja eroja voi muodostua FAS:n mukaiseen raportointiin varsinkin, jos yhtiössä ei ole harjoitettu osatuloutusta aikaisemmin.

Osakeperusteinen palkitseminen

Avainhenkilöstön palkitsemisessa käytetään usein yhtiön osakkeita. IFRS 2 -standardia sovellettaessa osakeperusteiset palkitsemiset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan asianmukaista arvonmääritysmallia käyttäen. Esimerkiksi työntekijälle myönnetty osakeoptio kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan yhtä suurina erinä sen ansainta-ajanjakson ajalta käypään arvoon arvostamisen jälkeen.

Liikearvo

IFRS-raportoinnissa kertyneeseen liikearvoon ei kohdisteta säännönmukaisia poistoja, toisin kuin FAS-raportoinnissa. Liikearvoa tulee kuitenkin testata säännönmukaisesti IAS 36 -standardin mukaisesti vähintään vuosittain. Arvonalentumistestauksen seurauksena liikearvoon voi kohdistua alaskirjaustarpeita.

Laskennalliset verot

Yhteisövero perustuu lähtökohtaisesti FAS:n mukaisiin laskelmiin joten IFRS-lukuihin tulee tästä johtuen kirjattavaksi laskennallisia veroja. Jos IFRS-tilinpäätös laaditaan erillisyhtiöstä eikä vain konsernitilinpäätöksestä, niin veroilmoitusta täyttäessä on tämä luonnollisesti huomioitava.

 

Haasteet IFRS-raportoinnissa

Usein haasteet IFRS-raportointiin siirtymisessä ja myös IFRS:n jatkuvassa soveltamisessa liittyvät tiedon keräämiseen. Esimerkiksi aikaisemmin pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyen ei ole välttämättä pidetty mitään erityistä listausta tai rekisteriä, mutta IFRS:n myötä sopimukset tulee luetteloida, analysoida ja niiden tiedot tulee päivittää säännönmukaisesti. Lisäksi jos sopimuksia on yhtään suurempi määrä, tulee niiden asianmukaiseen hallintaan ottaa käyttöön jokin järjestelmä. Ja järjestelmäkäyttöönotot vaativat luonnollisesti resursseja. Vastaava tiedonkeräystarve voi liittyä myös yhtiön myyntisopimuksiin.

IFRS-raportointi vaatii yleensä myös suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä poikkeavaa asiantuntijuutta. Jos yhtiö on esimerkiksi suuri konserni, voi olla tarpeen tuottaa erityinen manuaali kaikkien yhtiöiden käyttöön, jotta raportointi ja tietojen kerääminen on tehokasta ja IFRS-tilinpäätöksen kannalta tieto on myös oikeaa ja ajantasaista. Vastaavasti asiantuntijuutta voidaan vaatia erilaisissa IFRS-oikaisuihin liittyvissä laskelmissa, esimerkiksi käypiä arvoja määritettäessä tai diskonttauksissa. Lisäksi IFRS-standardien kehitys on jatkuvaa ja yhtiön tulee seurata jatkuvasti niihin vaikuttavia muutoksia ja tulkintoja.

Suurin haaste on kuitenkin IFRS-tilinpäätöksen kokoluokka, joka tulee monelle ensilaatijalle yllätyksenä. IFRS-tilinpäätös on huomattavasti FAS:n mukaista tilinpäätöstä laajempi; liitetiedot ovat yksityiskohtaisemmat ja sivumäärä moninkertainen. Jos tilinpäätös laaditaan IFRS:n mukaisesti niin noudatettavia standardeja ei voi valita, vaan kaikki standardit on huomioitava. Siksi lisäresurssien tarve talousosastolla on yleensä huomattava. Myös osaamistasolta vaaditaan enemmän ja jatkuva kouluttautuminen sekä ajan tasalla pysyminen on tärkeää. Alkuvaiheessa prosessia tärkeintä on analysoida yhtiölle olennaiset erot IFRS:n ja FAS:n osalta ja koko prosessille on syytä varata huomattavasti aikaa.

 

Me Grant Thorntonilla olemme IFRS-tilinpäätöksien tarkastusten lisäksi avustaneet useita yrityksiä IFRS-raportointiin siirtymisessä. Tarjoamme palveluitamme monipuolisesti ja joustavasti, yksittäisten IFRS-oikaisujen tuottamiseen liittyvästä konsultoinnista kokonaisen IFRS-tilinpäätöksen laatimiseen yhteistyössä yrityksen kanssa. Jos teidän yrityksellänne on IFRS-prosessi näköpiirissä, ota yhteyttä meidän asiantuntijoihimme, niin voimme keskustella tarkemmin tarjoamastamme avusta.