Verojalanjälki

Grant Thornton on luonut raportointimallin asiakkaidensa avuksi verojalanjälkiraportoinnin toteuttamista varten. Mallia voidaan hyödyntää myös raportoinnin jatkuvassa kehittämisessä ja ylläpidossa. Raportointimallimme avulla saadaan kattava kokonaiskuva yrityksen maksamien verojen ja muiden veronluonteisten maksujen määrästä ja jakautumisesta.

Verojalanjälkiraportin avulla saadaan avoimella tavalla informoiduksi, millaisia verotuloja yrityksen liiketoiminnan perusteella, joko suorina tai välillisinä veroina, varsinaisille veronsaajille ja muille veronluonteisia maksuja saaville tahoille on maksettu. Tarvittaessa voidaan myös raportoida näiden verojen ja maksujen jakautuminen eri maihin, joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa.

Verojalanjälkiraportti voi muodostua mm. seuraavista osa-alueista:

  • Yrityksen maksamat välittömät verot, mm. yhteisövero, erilaiset työnantajamaksut, kiinteistöverot, varainsiirtoverot ja ajoneuvoverot,
  • Yrityksen maksamat välilliset verot, jotka yhtiö on maksanut osana ostamansa tuotteen tai palvelun hintaa, mutta jotka tuotteen tai palvelun myyjä on tilittänyt veronsaajille, mm. vakuutusmaksuvero, sähkövero tai autovero,
  • Yrityksen tilittämät verot, mm. arvonlisävero, ennakonpidätykset sekä lähdeverot

Julkisuudessa on viimeisten vuosien aikana käyty ajoittain vilkastakin keskustelua yritysten veronmaksusta. Tämä on lisännyt yritysten tarvetta antaa avointa ja objektiivista informaatiota siitä, kuinka paljon ja mihin eri maihin yritys on maksanut veroja ja veronluonteisia maksuja. Verojalanjäljen raportointi on yritykselle kuitenkin täysin vapaaehtoista.

Verojalanjäljen raportointi palvelee yrityksen omia käyttötarkoituksia, se antaa tarkoituksenmukaista ja avointa informaatiota, jota voidaan hyödyntää suhteessa yrityksen eri sidosryhmiin. Verojalanjäljen raportoinnilla voidaan konkretisoida yrityksen tuottavuutta eri veronsaajille sekä vastuullista tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Myös yrityksen johdon on verojalanjälkiraportin avulla helpompi havainnollistaa yrityksen verojen maksamiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Verojalanjälki on Suomessa varsin uutta eikä raportoinnin osalta ole vielä vakiintunutta muotoa ja tapaa. Grant Thornton on kehittänyt oman mallin verojalanjäljen raportointiin. Raportointimallia voidaan soveltaa eri kokoluokkien sekä erilaisilla toimialoilla toimivien yritysten käyttötarkoituksiin. Mallimme avulla verojalanjäljen raportointi voidaan mitoittaa kunkin yrityksen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >> 

Tax Partner, KHT Marko Vehniä Ota yhteyttä