David Nyman Senior Associate Advisory Helsinki +358 44 042 7270