Blogi

Tilintarkastusrajoihin ehdotetaan muutoksia

Jaana Niemi Jaana Niemi

Mitkä ovat tilintarkastuksen suurimmat hyödyt? 

Hallituksen esityksen luonnos eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta julkaistiin elokuun lopulla 2018. Esityksen kaksi kantavaa teemaa ovat hallinnon tarkastuksen säilyminen osana lakisääteistä tilintarkastusta ja lakisääteisen tilintarkastuksen rajojen nostaminen. Lakisääteisen tilintarkastuksen rajojen nosto tarkoittaisi sitä, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset (osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt) rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

 

Nykyiset tilintarkastuksen rajat:

Hallituksen esitys uusiksi tilintarkastuksen rajoiksi:

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa

2) liikevaihto ylittää 200.000 euroa

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Jollei muussa laissa toisin säädetä, osakeyhtiössä, kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä voidaan kuitenkin jättää tilintarkastaja valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1)  taseen loppusumma ylittää 350.000 euroa;

2)  liikevaihto ylittää 700.000 euroa;

3)  palveluksessa on keskimäärin yli kymmenen henkilöä.

 Tilintarkastuksen etuja etenkin pienimmille yrityksille: 

  • Tilintarkastaja on riippumaton asiantuntija, jolla on usein usean vuoden tuntemus yrityksen toiminnasta. Tilintarkastaja valvoo omistajien etua etenkin silloin, kun yrityksellä on useampi omistaja tai, kun johto ja omistus on eriytetty. Valitsemalla tilintarkastajan yhtiö saa Patentti- ja rekisterihallituksen valvoman asiantuntijan käyttöönsä. Tilintarkastusyhteisöt ovat Patentti- ja rekisterihallituksen jatkuvassa valvonnassa.
  • Monissa Euroopan maassa veroneuvonta ja kirjanpidon laadinta on valvottua ja luvanvaraista toimintaa toisin kuin Suomessa. Tilintarkastuksessa käydään läpi ulkoistetun palveluntarjoajan tekemää työtä ja laatua.  Ulkoistettu taloushallinto ja riippumaton tilintarkastaja tuovat yrittäjälle tueksi kaksi eri asiantuntevaa tahoa.
  • Tilintarkastajalla on laaja-alainen näkemys yrityksen taloudesta ja toiminnasta. Tilintarkastajalta voi saada apua taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan kehittämiseen kuten myös rahoituksen ja verotuksen kysymyksiin. Näin ollen lakisääteisen tilintarkastuksen rinnalla tilintarkastuksesta koituu yhtiöille lisäarvoa, ja johto saa halutessaan tilintarkastajasta luotettavan keskustelukumppanin. 
  • Tilintarkastaja antaa yritykselle palautetta tekemistään havainnoista ja muutostarpeista. Tilintarkastuksessa voidaan havaita virheitä tai väärinkäytöksiä, joista aiheutuisi taloudellista vahinkoa yritykselle. Kokemuksemme mukaan tilintarkastajan asiantuntijuudesta on ollut etua nimenomaan pienillä yhtiöillä, sillä pienemmissä yhtiöissä on usein rajallinen määrä taloudellista tietotaitoa.
  • Tilinpäätösinformaation käyttäjät eli yrityksen sidosryhmät; rahoittajat, henkilöstö, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja toimittajat, luottoluokittajat ja verottaja voivat luottaa tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Luotettava tilinpäätösinformaatio toimii kilpailuetuna niin parhaan henkilökunnan saamiseksi ja pitämiseksi, toimittajien ja asiakkaiden kanssa sopimusehtoja solmiessa, kuin edullista rahoitusta järjestäessä.
  • Monen julkisen tuen ja rahoituksen edellytys on tilintarkastetut luvut tuen ajalta. Tuettujen hankkeiden onnistumisen edellytyksiä parantaa tilintarkastajan osallisuus jo hankkeen alusta lähtien. Tilintarkastajan rooliin kuuluu selvittää, neuvoa ja ohjeistaa parhaista toimintatavoista hankekirjanpidon järjestämiseksi, ja kertoa hankkeiden edellyttämistä raportointivelvollisuuksista.

 

Ehdotettava laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Kuten yllä on lyhyesti kuvattu, tilintarkastuksen rooli on moninaisempi, kun vain pakollinen vuotuinen kustannus sekä hallinnollinen rasite yritykselle. Kokemuksemme mukaan parhaimmillaan tilintarkastajan ja asiakkaan välille muodostuu luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde, jonka hyödyt ovat vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta laajemmat. Keskustelu tilintarkastusrajoista käy vilkkaana. Mihin tilintarkastusrajat tulevaisuudessa määräytyvätkään, pyrimme myös jatkossa tuomaan asiakkaalle työllämme lisäarvoa, ja olemaan luotettava yhteistyökumppani.