Tiedote

Korkojen vähennyskelpoisuutta yritysten verotuksessa ehdotetaan kiristettäväksi

Valtiovarainministeriö ehdottaa muutoksia korkovähennyksiin yritysten tuloverotuksessa. Ehdotetut säännökset pohjautuvat EU-direktiiviin ja ne tulisivat tiukentamaan vähennyskelpoisuutta entisestään laajentamalla rajoitukset koskemaan myös kolmansilta osapuolilta otettujen lainojen korkomenoja. Lue asiantuntijamme Vuokko Väisäsen yhteenveto ehdotetuista muutoksista.

 

Nykytila – etuyhteydessä olevien yritysten välisten korkomenojen vähennyskelpoisuutta rajoitettu

Tällä hetkellä korkomenojen vähennysoikeutta on rajoitettu etuyhteydessä keskenään olevien yhteisöjen, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden sekä näitä vastaavien ulkomaisten yhteisöjen ja yhtiöiden verotuksessa Suomessa. Etuyhteyden on katsottu syntyvän silloin, kun toisella osapuolella on määräysvalta toisessa liiketoimen osapuolessa.

Korkomenojen vähennyskelpoisuutta elinkeinotoiminnan tulolähteessä on rajoitettu silloin, kun verovelvollisen kaikkien vuotuisten nettokorkomenojen määrä ylittää 500 000 euron rajan. 

 

Keskeiset muutosehdotukset – rajoitusten ulottaminen kolmansille osapuolille maksettuihin korkomenoihin

EU-direktiiviin perustuva lakiluonnos esitetyistä muutoksista on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 26. helmikuuta 2018.

Lakiluonnoksen keskeiset ehdotukset:

  • Rajoituksia sovellettaisiin sellaisiin yhteisöihin ja henkilöyhtiöihin, jotka ovat osa konsernia, etuyhteydessä toiseen osapuoleen tai joilla on kiinteä toimipaikka. Etuyhteyskorot olisivat edelleen vähennyskelpoisia siltä osin, kun verovelvollisen yhteenlasketut nettokorkomenot ovat enintään 500 000 euroa tai 25% oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.
  • Etuyhteysosapuoli -käsitteen määritelmä laajenee – jatkossa 25%:n omistusosuus muodostaisi etuyhteyden osapuolten välillä, kun voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa.
  • Vähennyskelpoisuuden rajoitusta ehdotetaan laajennettavaksi nykyisestä koskemaan myös ulkopuolisilta tahoilta otettujen lainojen korkoja (kuten pankkilainoja). Muille kuin etuyhteysosapuolille maksettujen lainojen nettokorkomenot olisivat kuitenkin vähennyskelpoisia 3 miljoonan euroon saakka.
  • Korkovähennysrajoitukset koskisivat jatkossa myös kiinteistö- ja rahoitustoimialaa, kun rajoitukset ulotettaisiin koskemaan elinkeinotoiminnan tulolähteen lisäksi henkilökohtaiseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvia korkomenoja. Toimialakohtaiset rajoitukset poistettaisiin.
  • Tasevapautussäännöstä luovuttaisiin.

Korkovähennysrajoitukset ovat yksi osa EU:n ns. veronkiertodirektiivin toimenpidepakettia. Veronkiertodirektiivin tarkoituksena on OECD:n BEPS-hankkeen tuloksena annettujen suositusten täytäntöönpano jäsenvaltioissa. Direktiivi sisältää ns. minimivaatimukset, jotka jäsenvaltioiden tulee saattaa kansallisesti voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Muutosten vaikutukset ja voimaantulo

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 alusta lukien, jolloin uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. Uudet säännökset koskisivat voimaan tullessaan myös jo olemassa olevia rahoitussopimuksia – ei ainoastaan säännösten voimaan tulon jälkeen tehtyjä sopimuksia.

Veroasiantuntijamme auttavat mielellään ehdotettujen muutosten vaikutusten arvioinnissa yrityksenne verotukseen.